Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/28 van 27 augustus 2021 - Decreet Pleegzorg & Veranderen van richting tijdens hetzelfde schooljaar

  A/28 - Mededeling van het VUTG

  27 augustus 2021

  Betreft: Decreet Pleegzorg & Veranderen van richting tijdens hetzelfde schooljaar

   

   

  Situering

  Deze mededelling bevat 2 topics.

  Vooreerst i.v.m. het Decreet van 25 juni 2021 tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat de studiefinanciering van pleegkinderen en pleeggasten betreft. Hierin wordt de voorwaarde van het verblijf van minimum twaalf maanden onafgebroken in hetzelfde gezin opgeheven. Het decreet behelst een nieuwe voorwaarde, meer bepaald dat er sprake moet zijn van pleegzorg langer dan één jaar onafgebroken, doch niet steeds in hetzelfde pleeggezin.

  Het tweede thema van deze mededeling gaat over een aanpassing in GPA aangaande het veranderen van richting tijdens hetzelfde schooljaar en de gevolgen daarvan voor de selectieve participatietoeslag.

  1. Decreet Pleegzorg

  Op heden is het zo dat voor de toekenning van de studietoelage een pleeggast op 31 augustus van het desbetreffende studiejaar al meer dan twaalf maanden onafgebroken in hetzelfde pleeggezin moet verblijven. Voor de toekenning van de selectieve participatietoeslag voor pleegkinderen in het kleuter, lager en secundair onderwijs geldt de referentiedatum van 31 augustus van het desbetreffende schooljaar.

  Het gebeurt echter dat een pleegkind of pleeggast van pleeggezin verandert om allerlei redenen. In dat geval zal in het jaar van de verandering het verblijf in het nieuwe pleeggezin onvoldoende lang zijn om aanspraak te kunnen maken op de volledige studietoeslag of de studietoelage zonder inkomenstoets.

  In het kader van de zorgcontinuïteit en het maximaal ondersteunen van de pleegouders is zo’n onderbreking in de toekenning van een studietoeslag of studietoelage dus allerminst wenselijk.

  Met het nieuwe decreet van 25 juni 2021 wil men de continuïteit van het toekennen van de studiefinanciering blijven garanderen als het pleegkind of de pleeggast aan wie perspectiefbiedende pleegzorg wordt geboden, van pleeggezin verandert.

  De restrictie dat het moet gaan om hetzelfde pleeggezin waarin het pleegkind of de pleeggast langer dan één jaar onafgebroken moet verblijven, wordt opgeheven. Om recht te hebben op een volledige studietoelage of een volledige selectieve participatietoeslag moet de pleegzorg wel nog altijd langer dan één jaar onafgebroken duren, maar het pleeggezin hoeft in die periode niet steeds hetzelfde te zijn.

  In artikel 37, tweede lid, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de woorden “bij hetzelfde pleeggezin” vervangen door de woorden “bij een pleeggezin”.

  In artikel 33, tweede lid, van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap worden de woorden “bij hetzelfde pleeggezin” vervangen door de woorden “bij een pleeggezin”.

  Dit decreet werd op 23 juni 2021 aangenomen door het Vlaams Parlement en op 25 juni 2021 door de Vlaamse regering bekrachtigd en treedt in werking op 30 augustus 2021 voor de toekenning van studietoelagen in het hoger onderwijs vanaf het academiejaar 2021-2022 en op 31 augustus 2021 voor de toekenning van de selectieve participatietoeslagen vanaf het schooljaar 2021-2022.

  2. Veranderen van richting tijdens hetzelfde schooljaar

  In de reglementering van de schooltoeslag wordt rekening gehouden met twee ijkpunten:

  1. De toestand (van het gezin) op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie.
  2. De toestand (van de pedagogische situatie) op de laatste schooldag van juni (dus 30 juni) van het schooljaar in kwestie.

  Eén van de pedagogische voorwaarden die gelden voor het mogelijks ontvangen van een selectieve participatietoeslag, is o.a. dat men een inschrijving heeft in Vlaamse erkende/gefinancierde/gesubsidieerde onderwijsinstelling (VLEGGO).

  In het begin van het schooljaar wordt er gekeken of aan deze voorwaarden is voldaan en indien ook voldaan aan andere voorwaarden voor de schooltoeslag, zal de selectieve participatietoeslag een eerste keer worden uitbetaald.

  Leerlingen die tijdens het schooljaar veranderen van onderwijsrichting ontvangen tot op heden het bedrag dat overeenkomt met de pedagogische toestand op 30 juni. Ten gevolge hiervan zijn er situaties waarbij er een gedeeltelijke terugvordering van de schooltoeslag (via inhoudingen op toekomstige betalingen van het Groeipakket) gebeurt wegens het veranderen naar een onderwijsrichting met een lager bedrag aan schooltoeslag tijdens het schooljaar. Momenteel is het zo in GPA dat indien men van richting verandert, deze aanpassing meteen zal doorgevoerd worden en er met andere woorden een regularisatie getriggerd wordt. Dit kan zowel een positieve regularisatie (bijbetaling) als een negatieve (terugvordering) regularisatie zijn.

  Door een aanpassing in GPA zullen, vanaf schooljaar 2021-2022, leerlingen die veranderen van richting tijdens het schooljaar, het hoogste bedrag van de verschillende richtingen toegekend krijgen. Op die manier zal er niets worden teruggevorderd, maar mogelijk wel nog worden bijgepast.

  Enkele aandachtspunten hierbij zijn de volgende:

  • De controle op maximaal 15 dagen tussen uit- en inschrijving (bij de overgang tussen lager onderwijs en secundair onderwijs) blijft bestaan.1
  • Ook voor een wijziging van kleuterklas naar lagere school (e.o.) geldt het principe dat het hoogste bedrag schooltoeslag wordt toegekend.
  • Voor de controle op voldoende aanwezigheid wordt bij het kleuteronderwijs gekeken naar de halve schooldagen aanwezigheid. Bij het lager onderwijs en secundair onderwijs wordt gekeken naar de problematische afwezigheden (max. 29 halve dagen per schooljaar). Bij kinderen die tijdens hetzelfde schooljaar van kleuteronderwijs, respectievelijk lager onderwijs veranderen naar lager onderwijs, respectievelijk kleuteronderwijs en vervolgens opnieuw veranderen naar het kleuteronderwijs, respectievelijk lager onderwijs zal door GPA worden gekeken naar de problematische afwezigheden. De dossierbeheerder kan nadien nog een manuele controle doen op 290 halve dagen aanwezigheid en moet desgevallend een manuele aanpassing doorvoeren wanneer het kind toch meer dan 290 halve dagen aanwezig zou geweest zijn.  
  • Voor kinderen die op internaat verblijven zal worden teruggevorderd indien men niet aan de 149-dagen-of-meer-voorwaarde voldoet.
  • Ingeval een annulatie van inschrijving niet gevolgd wordt door een nieuwe inschrijving, wordt onmiddellijk een vordering opgemaakt.
   

   

  • 1Overeenkomstig de procedure zoals toegelicht op het Sectoroverleg van 20 januari 2021 en 3 maart 2021.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top