Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/41 van 16 februari 2023 - Arbeidsongevallen en beroepsziekten voor rechtgevende kinderen

  A/41 - Mededeling van het VUTG

  16 februari 2023

  Betreft: Arbeidsongevallen en beroepsziekten voor rechtgevende kinderen

   

  1. Algemeen

  Op 27 januari 2023 stemde de Vlaamse Regering definitief in met een wijziging aan het BVR Rechtgevend kind, waardoor het ontvangen van een sociale uitkering omwille van een arbeidsongeval of een beroepsziekte niet langer een beletsel vormt voor het rechtgevend kind.

  Het beletsel wordt opgeheven voor alle categorieën van rechtgevende kinderen1 .

  • Het kind dat een zorgtoeslag geniet omwille van een specifieke ondersteuningsbehoefte behoudt de zorgtoeslag indien het een sociale uitkering ontvangt omwille van een arbeidsongeval of beroepsziekte2 .
  • Ook leerlingen en studenten behouden hun recht op gezinsbijslagen indien zij een sociale uitkering ontvangen omwille van het ontvangen van een sociale uitkering wegens een arbeidsongeval of beroepsziekte3 .
  • Tenslotte vormt het ontvangen van een sociale uitkering omwille van een arbeidsongeval of beroepsziekte ook niet langer een beletsel voor schoolverlaters4 .

  Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 1 januari 2019, wat betekent dat alle dossiers waarin het recht geschorst werd omwille van het ontvangen van een sociale uitkering wegens een arbeidsongeval of beroepsziekte, dienen herzien te worden.

  Concreet betekent dit dat voor de gekende dossiers waarvan de terugvordering tijdelijk werd opgeschorst, deze terugvordering geannuleerd kan worden en eventuele uitbetalingen mogen uitgevoerd worden.

  De dossiers die in het verleden reeds werden afgehandeld, zullen worden herzien en geregulariseerd op basis van een lijst die aan de uitbetalingsactoren zal worden bezorgd door het VUTG.

  2. Vragen

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

  • 1Er wordt geen onderscheid gemaakt of de sociale uitkeringen wegens een arbeidsongeval of een beroepsziekte voortvloeit uit een activiteit die al dan niet een beletsel vormde
  • 2Artikel 14, §2, tweede lid BVR Rechtgevend kind
  • 3Artikel 29, §1, tweede lid en artikel 36, §1, tweede lid BVR Rechtgevend kind
  • 4Artikel 41, tweede lid BVR Rechtgevendkind
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top