Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/46 van 20 juni 2023 - Mededeling schooltoeslag – raadpleging behaalde studiebewijzen

  A/46 - Mededeling van het VUTG

  20 juni 2023

  Betreft: Mededeling schooltoeslag – raadpleging behaalde studiebewijzen

   

  1. Algemeen

  Naar aanleiding van wijzigingen in de regelgeving in verband met het uitreiken van studiebewijzen, meer bepaald aanpassingen in de Omzendbrief SO 64 van 25/06/1999 (zie punt 10. Evaluatie en bekrachtiging van de studies), is het zo dat vanaf schooljaar 2022-2023 de termijn (waarbinnen de delibererende klassenraad de beslissing dient te nemen over het al dan niet met vrucht beëindigen van een structuuronderdeel of een graad) voor individuele gevallen kan worden vervroegd. Dit kan enkel voor de evaluatiebeslissingen in de tweede en de derde graad, als de klassenraad oordeelt dat de leerling de toepasbare doelen al bereikt heeft. Dit houdt in dat de leerling de overstap maakt naar een hoger leerjaar. De instap in het hoger leerjaar wordt beschouwd als een laattijdige inschrijving.

  Conform onze regelgeving i.v.m. de schooltoeslag is één van de twee ijkpunten waarmee rekening wordt gehouden de toestand (van de pedagogische situatie) op de laatste schooldag van juni (aldus 30 juni) van het schooljaar in kwestie. Één van de pedagogische voorwaarden die gelden voor het mogelijks ontvangen van de schooltoeslag is o.a. dat men een inschrijving heeft in een Vlaamse erkende/gefinancierde/gesubsidieerde onderwijsinstelling (VLEGGO) op die datum.

  Gelet op bovenstaande wijziging kan het voorvallen dat een leerling op 30 juni van het schooljaar in kwestie geen inschrijving meer heeft, maar wél reeds een eindstudiebewijs heeft behaald tijdens dat schooljaar.

  Na analyse verwachten we dat de impact voor leerlingen uit de tweede graad zeer klein zal zijn. Ingeval in een individueel geval de klassenraad voor het einde van het schooljaar beslist dat een leerling de tweede graad met vrucht heeft beëindigd, dan zal de leerling in kwestie normaliter overgaan naar de derde graad tijdens dat schooljaar. Bijgevolg zal deze leerling nog steeds ingeschreven zijn op 30 juni van dat schooljaar. Hierbij kan verwezen worden naar Mededeling A/28 van 27 augustus 2021 waarin werd medegedeeld dat door een aanpassing in GPA, vanaf schooljaar 2021-2022, leerlingen die veranderen van richting tijdens het schooljaar, het hoogste bedrag van de verschillende richtingen zullen toegekend krijgen. Op die manier zal er niets worden teruggevorderd, maar mogelijk wel nog worden bijgepast.

  Wat betreft leerlingen uit de derde graad waarvoor de klassenraad voor het einde van het schooljaar beslist dat een leerling deze derde graad met vrucht heeft beëindigd en er dus een voortijdige uitschrijving is, zal de dossierbeheerder de LED-databank dienen te raadplegen teneinde na te gaan of deze leerling een eindbewijs heeft behaald. Ingeval deze leerling ingevolge zulke beslissing van de klassenraad voortijdig de derde graad met vrucht heeft beëindigd en aldus een eindbewijs heeft behaald, én voldoet aan de andere voorwaarden voor het ontvangen van de schooltoeslag, dan zal deze leerling ook recht hebben op deze schooltoeslag (ondanks er geen inschrijving meer is op 30 juni van dat schooljaar). Als de leerling na de uitschrijving opduikt in de verwerking van de flux 17+ (of een inschrijving HO heeft in de GeefHistoriekInschrijving) zou een dbh kunnen veronderstellen dat er een diploma behaald is. Evenwel is het aangeraden steeds de LED te raadplegen.

  De gevallen waarin dit echter zal voorkomen zullen wellicht gering zijn. Evenwel is een manuele controle aangewezen.

  2. Vragen

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top