Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/47 van 20 juni 2023 - Gelijkstelling gevolgde lessen in Athena Open Leercentrum

   

  1. Algemeen

  Kinderen hebben tot en met de maand waarin ze 18 jaar worden, onvoorwaardelijk recht op de gezinsbijslagen. Een kind dat recht heeft op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft een onvoorwaardelijk recht tot en met de maand waarin het 21 jaar wordt. Na het beëindigen van het onvoorwaardelijke recht is het recht op gezinsbijslagen aan voorwaarden verbonden.

  Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen (hierna BVR Rechtgevend kind) bepaalt de voorwaarden om als leerling niet-hoger onderwijs, student hoger onderwijs, stagiair of schoolverlater nog recht te kunnen geven op gezinsbijslagen.

  Een leerling niet-hoger onderwijs dient conform artikel 16 van het BVR Rechtgevend kind lessen te volgen in een of meer onderwijsinstellingen die door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap worden georganiseerd, erkend of gesubsidieerd conform artikel 24 van de Grondwet, of een systeem van alternerend leren en werken of een ondernemerschapstraject volgt.

  Bij Ministerieel besluit van 30 maart 2023 werden de gevolgde lessen in Athena Open Leercentrum gelijkgesteld met lessen in georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen voor het recht op gezinsbijslagen, meer bepaald kan het kind dat minstens 17 lesuren per week volgt in het Athena Open Leercentrum recht geven op gezinsbijslagen als een leerling niet-hoger onderwijs, voor zover de andere voorwaarden voor een recht op gezinsbijslagen ook voldaan zijn.

  Deze gelijkstelling loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024, zijnde dus voor schooljaar 2022 – 2023 en schooljaar 2023 – 2024.

  2. Voorwaarden

  Het Athena Open leercentrum levert een attest (formulier P7) af dat de gevolgde lessen minstens zeventien uur per week omvatten als vermeld in artikel 16, tweede lid BVR Rechtgevend kind.

  Dit attest kan vervolgens voorgelegd worden aan de bevoegde uitbetalingsactor die op basis daarvan kan vaststellen of de betrokken leerling lessen volgt voor minstens zeventien uur per week.

  Opgelet: deze procedure zal niet worden geautomatiseerd in GPA en vereist dus een manuele verrichting van de dossierbeheerder.

  3. Inwerkingtreding

  Het Ministerieel Besluit van 30 maart 2023 over de gelijkstelling met lessen in georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen voor het recht op gezinsbijslagen, wat betreft de gevolgde lessen in Athena Open Leercentrum heeft uitwerking met ingang van 1 september 2022. De gelijkstelling loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024.

  4. Vragen

  Vragen betreffende de invulling van het formulier P7 kunnen gericht worden aan Athena Open Leercentrum per e-mail gericht aan athenaopenleercentrum@gmail.com of per telefoon via 03/233.27.35.

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top