Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/6 van 16 mei 2019 - Overlijden van een ouder – Impact op het recht op sociale toeslag

  Mededeling van het VUTG van 16 mei 2019 - Algemeen - 6

  Betreft: Overlijden van een ouder – Impact op het recht op sociale toeslag

   
   

  1. Recht op basisbijslag en wezentoeslag

  Wanneer een kind vanaf 1 januari 2019 halfwees wordt1 , als gevolg van het overlijden van één van zijn ouders, heeft het vanaf het overlijden recht op de basisbijslag van € 163,20 en de wezentoeslag van € 81,60 per maand.

  Deze bedragen gelden, ongeacht of het kind voor of na 1 januari 2019 geboren is en ongeacht of de overlevende ouder al dan niet hertrouwd is of een feitelijk gezin vormt.

  Inderdaad n.a.v. het overlijden van de ouder, eindigt voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 de toepassing van de overgangsbepalingen in boek 5 van het Groeipakketdecreet.  Ze hebben dus niet langer recht op de leeftijdsbijslag.

   2. Recht op sociale toeslag

  De halfwezen komen onder de voorwaarden inzake gezinsinkomsten in aanmerking voor sociale toeslag die bovenop de basisbijslag en de wezentoeslag kan worden betaald.

  Vaak heeft het overlijden van de ouder ook een aanpassing van het feitelijk gezin voor de sociale toeslag tot gevolg. 

  Met deze mededeling wordt aan de uitbetalingsactoren gevraagd om bij de vaststelling van het recht op wezentoeslag bijzondere aandacht te besteden aan de impact van het overlijden op het recht op sociale toeslag.

  Het feitelijk gezin moet hoe dan ook opnieuw beoordeeld worden.

  In de dossiers waarin voor het overlijden al sociale toeslag werd betaald, dient te worden nagegaan of er geen andere bedragen van de sociale toeslag verschuldigd zijn. In ieder geval zal voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 op wie de overgangsbepalingen van boek 5 niet langer van toepassing zijn, bij verder recht op sociale toeslag dienen overgeschakeld te worden naar de nieuwe bedragen van de sociale toeslag, zoals bepaald in artikel 18 van het Groeipakketdecreet.

  In de dossiers waarin voor het overlijden geen sociale toeslag werd betaald, dient bij wijziging van het feitelijk gezin een nieuw onderzoek naar het recht op sociale toeslag te worden ingesteld waarbij in functie van de gezinsgrootte de inkomsten aan één of 2 inkomstengrenzen zoals voorzien in artikel 18 van het Groeipakketdecreet, dienen te worden getoetst.

  De toelichting bij het onderzoek naar de sociale toeslag is terug te vinden in toelichtingsnota nr. 8 van 18 april 2019. Het onderzoek zal dus in de eerste plaats gevoerd worden volgens de automatische procedure.  Indien volgens die automatische procedure of de elektronische procedure geen recht op sociale toeslag kan worden vastgesteld, is het aangewezen de begunstigde te informeren over de mogelijkheid om een aanvraag om sociale toeslag in te dienen in het kader van de manuele alarmbelprocedure. Als er recht is op sociale toeslag zijn ook hier de nieuwe bedragen voorzien in artikel 18 van het Groeipakketdecreet van toepassing.

   3. Betaling van voor de maand van overlijden

  Artikel 216 van het Groeipakketdecreet bepaalt dat voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 en voor wie op 31 december 2018 het recht op kinderbijslag overeenkomstig de AKBW of de regeling gewaarborgde gezinsbijslag geopend was, vanaf het ogenblik van het overlijden voor alle toelagen van de gezinsbijslag recht hebben op de nieuwe bedragen in boek 2 van het Groeipakketdecreet

  Concreet betekent dit dat op niveau van de bijslagtrekkende of de begunstigdenkern het bedrag voor alle kinderen voor de maand waarin het overlijden plaatsvindt, dient berekend te worden volgens de nieuwe bedragen van boek 2 en dit zowel voor het basisbedrag, de wezentoeslag als de sociale toeslag.Deze regel geldt ongeacht of dit tot gevolg heeft dat er over de maand van het overlijden meer of minder betaald wordt dan over de maand daarvoor.

  Voorbeeld 1

  Het overlijden vindt plaats op 24 mei 2019.Zowel voor als na het overlijden is er geen recht op sociale toeslag.

  Betaling april 2019

   

              Kinderbijslag

              Leeftijdsbijslag

             Totaal

  Tom 19 jaar

                                259,49

                                  28,72

                                288,21

  Nina 15 jaar

                                173,80

                                  49,86

                                223,66

  Ada 11 jaar

                                  93,93

                                  32,63

                                126,56

  Totaal op niveau bijslagtrekkende/begunstigdenkern

                                638,43

  Betaling vanaf mei 2019

   

              Basisbedrag

              Wezentoeslag

              Totaal

  Tom 19 jaar

                                163,20

                                  81,60

                                244,80

  Nina 15 jaar

                                163,20

                                  81,60

                                244,80

  Ada 11 jaar

                                163,20

                                  81,60

                                244,80

  Totaal op niveau bijslagtrekkende/begunstigdenkern

                                734,40

  Voor april 2019 wordt € 638,43 betaald en vanaf mei 2019 het bedrag van € 734,40 per maand.

  Voorbeeld 2

  De invalide vader overlijdt op 24 mei 2019.Zowel voor als na het overlijden is er recht op sociale toeslag.

  Betaling april 2019

   

        Kinderbijslag

        Leeftijdsbijslag

  Sociale toeslag

        Totaal

  Tom 19 jaar

                        259,49

                          63,40

                            5,20

                     328,09

  Nina 15 jaar

                        173,80

                          49,86

                          29,64

                     253,30

  Ada 11 jaar

                          93,93

                          32,32

                        102,88

                     229,44

  Totaal op niveau bijslagtrekkende/begunstigdenkern

                     810;83

  Betaling vanaf mei 2019

   

        Basisbedrag

  Wezentoeslag     

  Sociale toeslag

        Totaal

  Tom 19 jaar

                        163,20

                           81,60

                           81,60

                        326,40

  Nina 15 jaar

                        163,20

                           81,60

                           81,60

                        326,40

  Ada 11 jaar

                        163,20

                           81,60

                           81,60

                        326,40

  Totaal op niveau bijslagtrekkende/begunstigdenkern

                        979,20

  Voor april wordt € 810,83 betaald en vanaf mei 2019 het bedrag van € 979,20.

  De betaling voor de maand van overlijden zal in GPA desgevallend met een manuele betaling moeten worden uitgevoerd.

   

  Meegedeeld via mail van 16 mei 2019 - gericht aan de uitbetalingsactoren officiële publicatie
  • 1Ook van toepassing wanneer beide ouders overlijden vanaf 1 januari 2019.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top