A/6 van 16 mei 2019 - Overlijden van een ouder – Impact op het recht op sociale toeslag

Mededeling van het VUTG van 16 mei 2019 - Algemeen - 6

Betreft: Overlijden van een ouder – Impact op het recht op sociale toeslag

 
 

1. Recht op basisbijslag en wezentoeslag

Wanneer een kind vanaf 1 januari 2019 halfwees wordt1, als gevolg van het overlijden van één van zijn ouders, heeft het vanaf het overlijden recht op de basisbijslag van € 163,20 en de wezentoeslag van € 81,60 per maand.

Deze bedragen gelden, ongeacht of het kind voor of na 1 januari 2019 geboren is en ongeacht of de overlevende ouder al dan niet hertrouwd is of een feitelijk gezin vormt.

Inderdaad n.a.v. het overlijden van de ouder, eindigt voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 de toepassing van de overgangsbepalingen in boek 5 van het Groeipakketdecreet.  Ze hebben dus niet langer recht op de leeftijdsbijslag.

 2. Recht op sociale toeslag

De halfwezen komen onder de voorwaarden inzake gezinsinkomsten in aanmerking voor sociale toeslag die bovenop de basisbijslag en de wezentoeslag kan worden betaald.

Vaak heeft het overlijden van de ouder ook een aanpassing van het feitelijk gezin voor de sociale toeslag tot gevolg. 

Met deze mededeling wordt aan de uitbetalingsactoren gevraagd om bij de vaststelling van het recht op wezentoeslag bijzondere aandacht te besteden aan de impact van het overlijden op het recht op sociale toeslag.

Het feitelijk gezin moet hoe dan ook opnieuw beoordeeld worden.

In de dossiers waarin voor het overlijden al sociale toeslag werd betaald, dient te worden nagegaan of er geen andere bedragen van de sociale toeslag verschuldigd zijn. In ieder geval zal voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 op wie de overgangsbepalingen van boek 5 niet langer van toepassing zijn, bij verder recht op sociale toeslag dienen overgeschakeld te worden naar de nieuwe bedragen van de sociale toeslag, zoals bepaald in artikel 18 van het Groeipakketdecreet.

In de dossiers waarin voor het overlijden geen sociale toeslag werd betaald, dient bij wijziging van het feitelijk gezin een nieuw onderzoek naar het recht op sociale toeslag te worden ingesteld waarbij in functie van de gezinsgrootte de inkomsten aan één of 2 inkomstengrenzen zoals voorzien in artikel 18 van het Groeipakketdecreet, dienen te worden getoetst.

De toelichting bij het onderzoek naar de sociale toeslag is terug te vinden in toelichtingsnota nr. 8 van 18 april 2019. Het onderzoek zal dus in de eerste plaats gevoerd worden volgens de automatische procedure.  Indien volgens die automatische procedure of de elektronische procedure geen recht op sociale toeslag kan worden vastgesteld, is het aangewezen de begunstigde te informeren over de mogelijkheid om een aanvraag om sociale toeslag in te dienen in het kader van de manuele alarmbelprocedure. Als er recht is op sociale toeslag zijn ook hier de nieuwe bedragen voorzien in artikel 18 van het Groeipakketdecreet van toepassing.

 3. Betaling van voor de maand van overlijden

Artikel 216 van het Groeipakketdecreet bepaalt dat voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 en voor wie op 31 december 2018 het recht op kinderbijslag overeenkomstig de AKBW of de regeling gewaarborgde gezinsbijslag geopend was, vanaf het ogenblik van het overlijden voor alle toelagen van de gezinsbijslag recht hebben op de nieuwe bedragen in boek 2 van het Groeipakketdecreet

Concreet betekent dit dat op niveau van de bijslagtrekkende of de begunstigdenkern het bedrag voor alle kinderen voor de maand waarin het overlijden plaatsvindt, dient berekend te worden volgens de nieuwe bedragen van boek 2 en dit zowel voor het basisbedrag, de wezentoeslag als de sociale toeslag.Deze regel geldt ongeacht of dit tot gevolg heeft dat er over de maand van het overlijden meer of minder betaald wordt dan over de maand daarvoor.

Voorbeeld 1

Het overlijden vindt plaats op 24 mei 2019.Zowel voor als na het overlijden is er geen recht op sociale toeslag.

Betaling april 2019

 

            Kinderbijslag

            Leeftijdsbijslag

           Totaal

Tom 19 jaar

                              259,49

                                28,72

                              288,21

Nina 15 jaar

                              173,80

                                49,86

                              223,66

Ada 11 jaar

                                93,93

                                32,63

                              126,56

Totaal op niveau bijslagtrekkende/begunstigdenkern

                              638,43

Betaling vanaf mei 2019

 

            Basisbedrag

            Wezentoeslag

            Totaal

Tom 19 jaar

                              163,20

                                81,60

                              244,80

Nina 15 jaar

                              163,20

                                81,60

                              244,80

Ada 11 jaar

                              163,20

                                81,60

                              244,80

Totaal op niveau bijslagtrekkende/begunstigdenkern

                              734,40

Voor april 2019 wordt € 638,43 betaald en vanaf mei 2019 het bedrag van € 734,40 per maand.

Voorbeeld 2

De invalide vader overlijdt op 24 mei 2019.Zowel voor als na het overlijden is er recht op sociale toeslag.

Betaling april 2019

 

      Kinderbijslag

      Leeftijdsbijslag

Sociale toeslag

      Totaal

Tom 19 jaar

                      259,49

                        63,40

                          5,20

                   328,09

Nina 15 jaar

                      173,80

                        49,86

                        29,64

                   253,30

Ada 11 jaar

                        93,93

                        32,32

                      102,88

                   229,44

Totaal op niveau bijslagtrekkende/begunstigdenkern

                   810;83

Betaling vanaf mei 2019

 

      Basisbedrag

Wezentoeslag     

Sociale toeslag

      Totaal

Tom 19 jaar

                      163,20

                         81,60

                         81,60

                      326,40

Nina 15 jaar

                      163,20

                         81,60

                         81,60

                      326,40

Ada 11 jaar

                      163,20

                         81,60

                         81,60

                      326,40

Totaal op niveau bijslagtrekkende/begunstigdenkern

                      979,20

Voor april wordt € 810,83 betaald en vanaf mei 2019 het bedrag van € 979,20.

De betaling voor de maand van overlijden zal in GPA desgevallend met een manuele betaling moeten worden uitgevoerd.

 

Meegedeeld via mail van 16 mei 2019 - gericht aan de uitbetalingsactoren officiële publicatie
  • 1. Ook van toepassing wanneer beide ouders overlijden vanaf 1 januari 2019.
Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top