Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/8 van 6 juni 2019 - Schooltoeslag voor het schooljaar 2019/2020 voor kinderen geplaatst in een pleeggezin door een Vlaamse provinciale dienst voor Pleegzorg

  Mededeling van het VUTG van 6 juni 2019 - Algemeen - 8-

  Betreft : Schooltoeslag voor het schooljaar 2019/2020 voor kinderen geplaatst in een pleeggezin door een Vlaamse provinciale dienst voor Pleegzorg

   

  1. Algemene regeling

  Artikel 24 van het Groeipakketdecreet bepaalt dat een jaarlijkse selectieve participatietoeslag (hierna schooltoeslag genoemd) wordt toegekend aan de leerling die aan de volgende voorwaarden voldoet.

  • De leerling heeft de Belgische nationaliteit of is toegelaten of gemachtigd om in België te verblijven.
  • De pedagogische voorwaarden.
  • De financiële voorwaarden.

  Artikel 45 van het Groeipakketdecreet bepaalt dat het bedrag van de schooltoeslag afhankelijk is van het gevolgde onderwijs, de hoogte van de gezinsinkomsten en van de puntenlast ten aanzien van de gezinsinkomsten.

  2. Specifieke regeling voor kinderen geplaatst in een pleeggezin door een Vlaamse provinciale dienst voor pleegzorg

  Artikel 37, tweede lid van het Groeipakketdecreet bepaalt dat een kind dat geplaatst is in een pleeggezin door een Vlaamse provinciale dienst voor Pleegzorg vrijgesteld wordt van de financiële voorwaarden en steeds recht heeft op de volledige schooltoeslag op voorwaarde dat het pleegkind langer dan één jaar onafgebroken bij hetzelfde pleeggezin verblijft.

  Artikel 2 van het BVR-schooltoeslag voorziet voor deze pleegkinderen die langer dan één jaar onafgebroken bij hetzelfde pleeggezin verblijven ook in een vrijstelling op de nationaliteitsvoorwaarden.

  Dit betekent dus concreet dat voor deze pleegkinderen enkel de pedagogische voorwaarden dienen onderzocht te worden.

  3. Identificatie van de betrokken pleegkinderen voor het schooljaar 2019/2020

  De datum waarop deze pleegkinderen langer dan één jaar onafgebroken in hetzelfde pleeggezin dienen te verblijven, is 31 december 2019 (artikel 25 van het Groeipakketdecreet).  Dus alle pleegkinderen die minstens sinds 31 december 2018 onafgebroken in hetzelfde pleeggezin verblijven zullen op die datum voldoen aan de voorwaarde.

  Aangezien de migratie naar GPA gebeurd is op basis van de situatie op 31 december 2018, kunnen deze kinderen geïdentificeerd worden op grond van de gegevens in het gezinsdossier.  Het maakt immers niet uit of het om een perspectiefzoekende of perspectiefbiedende pleegplaatsing gaat en evenmin of de forfaitaire pleegzorgbijslag of de pleegzorgtoeslag betaald wordt of niet.

  Zijn bepalend:

  • Het onafgebroken verblijf in hetzelfde pleeggezin.
  • Dat het om een plaatsing gaat door een Vlaamse provinciale dienst voor Pleegzorg.
  Schooljaar 2019/2020
  De identificatie van deze pleegkinderen voor de toekenning voor het schooljaar 2019/2020 zal gebeuren op basis van de gemigreerde gegevens over de pleegplaatsingen in GPA, zodat de consulenten daarvoor zelf geen actie dienen te ondernemen.

   

  Vanaf het schooljaar 2020/2021

  Naar de toekomst toe, zal een historiek van de pleegplaatsingen worden aangemaakt. Daarin zal dienen te worden aangeduid of het om een pleegplaatsing gaat door een Vlaamse Provinciale dienst voor pleegzorg of niet.

  Opmerkingen

  • Voor de pleegkinderen met een gezinsdossier buiten Vlaanderen kan deze identificatie niet automatisch gebeuren.  Het is dan aan de betrokken gezinnen om de uitbetalingsactor daarvan op de hoogte te brengen.  Bij een dergelijke mededeling kan de uitbetalingsactor aan de hand van het INSZ-nummer van het kind het plaatsingsbericht met vermelding van de begindatum van de plaatsing vragen aan Kind en Gezin via plaatsingsberichten@kindengezin.be.
    
  • Als de pleegplaatsing eindigt tussen 1 juli 2019 en 31 december 2019, of het pleegkind in die periode naar een ander pleeggezin verhuist, moet de identificatie in GPA worden aangepast. Dit zal een herberekening volgens de algemene voorwaarden tot gevolg hebben, met inbegrip van de nationaliteitsvoorwaarden en de financiële voorwaarden.
    
  • Deze specifieke regeling geldt evenmin wanneer het pleegkind pas vanaf 1 januari 2019 of later geplaatst werd in dat pleeggezin.  In dat geval gelden de financiële en nationaliteitsvoorwaarden voor de schooltoeslag voor het schooljaar 2019/2020 wel.
    
  • Wanneer het gaat om een pleegplaatsing door een openbare overheid, andere dan een Vlaamse provinciale dienst voor pleegzorg, ook dan gelden de financiële en nationaliteitsvoorwaarden.

  4. Gevolgen voor de andere kinderen in het pleeggezin

  Voor de andere kinderen in het pleeggezin, gelden de financiële en nationaliteitsvoorwaarden wel.

  Het is dus mogelijk dat een pleegouder een schooltoeslag ontvangt voor het pleegkind, maar niet voor de eigen kinderen.  

  Het pleegkind telt wel mee als punt in de leefeenheid voor de andere kinderen in het gezin.
   

  Meegedeeld via mail van 11 juni 2019 - gericht aan de uitbetalingsactoren -  officiële publicatie
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top