Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor het startbedrag geboorte

  Begrip algemene vrijstellingen startbedrag geboorte

  Indien het kind niet voldoet aan de voorwaarde van geboren worden binnen België, indien er geen recht op startbedragen geboorte bestaat op basis van de Europese Verordeningen, op basis van een bilaterale overeenkomst inzake kraamgeld of op basis van een ander mogelijk recht op startbedragen geboorte, dan worden er onder bepaalde voorwaarden een aantal algemene vrijstellingen inzake startbedragen geboorte toegekend.

  Binnen de Europese Verordeningen en de bilaterale overeenkomsten inzake kraamgeld is dit begrip startbedragen geboorte goed gedefinieerd, wat betreft andere mogelijk bestaande rechten op startbedragen geboorte moet dit nog via ministerieel besluit precies afgebakend worden.

  Voorwaarden algemene vrijstellingen

  Deze algemene vrijstellingen worden door de uitbetalingsactoren toegekend wanneer de voorwaarden zijn vervuld.

  De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • het kind heeft recht op gezinsbijslagen vanaf de eerste dag van de maand van de geboorte
  • én er bestaat geen recht op het startbedrag geboorte in een andere deelentiteit, in het buitenland of als personeel van een volkenrechtelijke instelling. 

  Soorten algemene vrijstellingen

  • Kinderen die geboren worden buiten België, buiten een land waarop de Europese Verordeningen van toepassing zijn of buiten een land waarop een bilaterale overeenkomst inzake kraamgeld van toepassing is,  indien er een recht op gezinsbijslagen toegekend wordt voor dit kind op basis van de voormelde algemene vrijstellingen voor kinderen die buiten België geboren worden en binnen de 2 maanden na hun geboorte hun woonplaats hebben in Vlaanderen;

  Voorbeeld

  Het kind Mieke °27/1/2019 wordt geboren in Soedan. Haar vader heeft zijn woonplaats in Vlaanderen. Het betreft dus geen geboorte in een land waar er een recht op gezinsbijslagen of startbedragen geboorte bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake kraamgeld. Mieke en haar moeder verblijven niet langer dan twee maanden in Soedan en hebben dan hun woonplaats in Vlaanderen.
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend voor dit verblijf in Soedan en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen. Indien dit verblijf langer duurt, dan is de algemene vrijstelling niet van toepassing.
  Indien deze algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen van toepassing is, is ook de algemene vrijstelling inzake startbedragen geboorte van toepassing.
  • Kinderen van een buiten België gedetacheerde werknemer die in het land van detachering geboren wordt tijdens deze periode van detachering;

  Voorbeeld

  Kind Mieke °27/1/2019 wordt geboren bij haar naar de Verenigde Arabische Emiraten gedetacheerde vader of moeder-werknemer.  
  Het betreft dus geen geboorte in een land waar er een recht op gezinsbijslagen of startbedragen geboorte bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake kraamgeld.
  Deze algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend tijdens dit verblijf voor maximaal een jaar van detachering en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen. Indien er een kind geboren wordt tijdens dit jaar van detachering, bestaat er ook een algemene vrijstelling inzake startbedragen geboorte.
  • Kinderen van ambtenaren die meer dan 6 maanden hun ambt buiten België uitoefenen, en die daar worden geboren;

  Voorbeeld
  Kind Mieke '°27/1/2019 wordt geboren bij haar naar de Verenigde Arabische Emiraten geaffecteerde vader of moeder-ambtenaar. 
  Het betreft dus geen geboorte in een land waar er een recht op gezinsbijslagen of startbedragen geboorte bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake kraamgeld.
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend tijdens dit verblijf en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen.
  • Kinderen geboren in een land waarop de Europese Verordening nr. 492/2011 van toepassing is, indien een van de ouders, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met derde graad van de ouder en met wie de ouder feitelijk of wettelijk samenwoont, of de echtgenoot of echtgenote van de ouder een zelfstandige is.

  Voor de kinderen geboren in een land waarop de Europese Verordening nr. 492/2011 van toepassing is, wanneer een van de voormelde ouderfiguren een werknemer of ambtenaar is, geldt de toepassing van deze Europese Verordening en is er bijgevolg geen algemene vrijstelling inzake startbedrag geboorte nodig.  

  Wanneer deze ouderfiguur echter een zelfstandige is, dan is deze Europese Verordening in principe niet van toepassing. Er bestaat ook geen algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen, omdat het kind geboren is in een lidstaat waarop de Europese Verordening nr. 883/2004 van toepassing is en er bijgevolg een recht bestaat op gezinsbijslagen op basis van deze Europese Verordening. Bijgevolg moet er in dit geval een algemene vrijstelling inzake startbedragen geboorte toegekend worden.

  Het betreft geen geboorte in land waarop de Europese Verordening nr. 492/2011 van toepassing is (het gaat om een zelfstandige ouder) en er is ook geen algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen van toepassing, omdat het kind geboren is in een land dat inzake gezinsbijslagen onder het toepassingsgebied valt van de Europese Verordening nr. 883/2004. Bijgevolg moet er in dit geval een algemene vrijstelling inzake startbedragen geboorte toegekend worden.

  Voorbeeld

  Kind Mieke °27/1/2019 wordt geboren in Spanje. Haar vader is een zelfstandige in België. Mieke en haar moeder verblijven niet langer dan twee maanden in Spanje en hebben dan hun woonplaats in Vlaanderen.
  De Europese Verordening nr. 883/2004 is van toepassing inzake gezinsbijslagen. Er geldt dus bijgevolg geen algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen.
  Indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen, dan is de algemene vrijstelling inzake startbedragen geboorte van toepassing. Indien dit verblijf langer duurt, dan is de algemene vrijstellingen inzake startbedragen geboorte niet van toepassing.
  Het betreft geen geboorte in land waarop de Europese Verordening nr. 492/2011 van toepassing is (het gaat om een zelfstandige ouder) en er is ook geen algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen van toepassing, omdat het kind geboren is in een land dat inzake gezinsbijslagen onder het toepassingsgebied valt van de Europese Verordening nr. 883/2004. Bijgevolg moet er in dit geval een algemene vrijstelling inzake startbedragen geboorte toegekend worden.
  • Kinderen die deel uitmaken van het gezin van hun pleegvoogd, op voorwaarde dat een overeenkomst die de pleegvoogdij tot stand brengt, verleden is binnen een jaar na de geboorte van het betrokken kind, die de wil uitdrukt van de pleegvoogd of de persoon met wie de pleegvoogd (feitelijk of wettelijk) samenwoont of aan de echtgenoot of echtgenote van de pleegvoogd. Het begrip "ouderfiguur" is overgenomen uit het Samenwerkingsakkoord van 6 september 2017.
   Als die overeenkomst echter verleden is binnen drie maanden na de geboorte, is het startbedrag geboorte alleen verschuldigd aan een van deze personen als de vader of de moeder het startbedrag niet binnen dezelfde termijn heeft aangevraagd. Het bedrag van het startbedrag geboorte dat toegekend wordt voor de onder pleegvoogdij genomen kinderen, is van toepassing op de datum van de ondertekening van de overeenkomst zoals hierboven vermeld. 

  Voorbeeld

  Kind Mieke °27.01.2019 heeft woonplaats in Vlaanderen en maakt deel uit van het gezin van een pleegvoogd
  Indien de overeenkomst die de pleegvoogdij tot stand brengt, verleden is binnen een jaar na de geboorte van het betrokken kind, dus voor 27.01.2020, die de wil uitdrukt van de pleegvoogd of de persoon met wie de pleegvoogd (feitelijk of wettelijk) samenwoont of aan de echtgenoot of echtgenote van de pleegvoogd, bestaat er een algemene vrijstelling inzake startbedragen geboorte, indien de andere voorwaarden vervuld zijn om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen
  Als die overeenkomst echter verleden is binnen drie maanden na de geboorte van Mieke, dus ten laatste op 27.04.2019, is het startbedrag geboorte alleen verschuldigd aan een van deze personen als de vader of de moeder het startbedrag niet binnen dezelfde termijn heeft aangevraagd. 
  Het bedrag van het startbedrag geboorte dat toegekend wordt voor het onder pleegvoogdij genomen kind, is van toepassing op de datum van de ondertekening van de overeenkomst zoals hierboven vermeld. 

   

  Datum laatste bijwerking
  Top