Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Kan een kind dat in het buitenland wordt geadopteerd ook recht hebben op het startbedrag adoptie?

  Een kind dat in het buitenland geadopteerd is, kan ook recht hebben op een startbedrag adoptie. Voor kinderen die in het buitenland geadopteerd zijn, bestaat er immers een algemene vrijstelling wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

  Er dient een onderscheid gemaakt te worden naargelang het kind geadopteerd wordt binnen of buiten een land waarop de Europese Verordening nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie van toepassing is.

  Voor kinderen geadopteerd in een land waar hogergenoemde Verordening van toepassing is, dienen volgende voorwaarden cumulatief vervuld te zijn

  a) één van de adoptanten, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met derde graad van de adoptant en met wie de adoptant feitelijk of wettelijk samenwoont, of de echtgenoot of echtgenote van de ouder is een zelfstandige;

  b) de gezinsbijslagen worden toegekend vanaf de eerste dag van de maand waarin het kind deel uitmaakt van het gezin van de adoptant;

  c) het kind heeft binnen twee maanden na de adoptie zijn woonplaats in het Nederlandse taalgebied;

  d) er bestaat geen recht op startbedrag adoptie krachtens de regelgeving van een andere deelentiteit.

  Voor kinderen geboren in een land waar hogergenoemde verordening niet van toepassing is, dienen volgende voorwaarden cumulatief vervuld te zijn

  a) Er wordt een recht op gezinsbijslagen toegekend in één van volgende gevallen:

  • het betreffen kinderen die buiten België geadopteerd worden, terwijl één van de ouders zijn woonplaats in het Nederlandse taalgebied heeft, op voorwaarde dat het verblijf van de moeder en van het kind buiten België niet langer dan twee maanden na de adoptie duurt

  b) EN indien er cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • de gezinsbijslagen worden toegekend vanaf de eerste dag van de maand waarin het kind deel uitmaakt van het gezin van de adoptant;
  • er bestaat geen recht op het startbedrag adoptie krachtens de regelgeving van een andere deelentiteit, krachtens buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of krachtens regels die van toepassing zijn op het personeel van een volkenrechtelijke instelling. De minister kan bepalen wat wordt verstaan onder recht op een startbedrag geboorte krachtens buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of krachtens regels die van toepassing zijn op het personeel van een volkenrechtelijke instellin;
  • noch één van de ouders, noch de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad van een van de ouders en met wie de ouder feitelijk of wettelijk samenwoont, noch de echtgenoot of echtgenote van één van de ouders, oefent een winstgevende activiteit uit in het raam van een arbeidsovereenkomst of van een zelfstandige activiteit of in opdracht van een openbare dienst in het land waar de kinderen verblijven.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top