Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wie vraag het startbedrag adoptie aan, wanneer, waar en hoe?

  Het startbedrag adoptie wordt aangevraagd door de adoptant(en). Daarvoor bezorgt hij aan de uitbetalingsactor zijn verzoekschrift tot (binnenlandse of buitenlandse) adoptie, dat werd ingediend bij de familierechtbank. Bij gebreke daaraan, bezorgt hij de buitenlandse adoptiebeslissing of de buitenlandse beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

  Voor hetzelfde rechtgevend kind kan maar één startbedrag adoptie aan de adoptant(en) worden toegekend.

  Het startbedrag kan dus niet worden toegekend aan de adoptant als zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een gezin vormt, het startbedrag geboorte, het kraamgeld of de adoptiepremie overeenkomstig de kinderbijslagreglementering heeft ontvangen voor hetzelfde rechtgevend kind.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top