Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Procedureverloop - voortraject

  Klachten- en bemiddelingsdienst

  Het is aangewezen dat de begunstigde zijn geschil eerst voorlegt bij de uitbetalingsactor die de beslissing heeft genomen.

  Indien dit eerste klantcontact tot geen uitklaring leidt, kan nog een bemiddelingsuitweg gevonden worden door beroep te doen op de klachten- en bemiddelingsdienst bij het agentschap VUTG.
  Deze dienst zal het geschil opnemen voor behandeling.
  Dit houdt in dat er verduidelijking wordt gegeven bij de beslissing om zo de genomen beslissing van de uitbetalingsactor te duiden indien de klacht-en bemiddelingsdienst van oordeel is dat de genomen beslissing conform de regelgeving is genomen.

  De dienst kan ook het dossier inhoudelijk verder bekijken en met de uitbetalingsactor overleg aanknopen om te komen tot een rechtzetting indien de klachten- en bemiddelingsdienst van oordeel is dat de genomen beslissing niet conform de regelgeving is genomen.

  Indien dit voortraject tot geen oplossing heeft geleid begunstigde, staat de weg voor de begunstigde open naar de geschillencommissie.

  Niettegenstaande het doorlopen van het voortraject geen vereiste is om beroep te doen op de geschillencommissie, wordt toch sterk aangeraden dat de begunstigde hiervan gebruik maakt.

  Beroep op de klachten- en bemiddelingsdienst stuit immers de termijn om bij de geschillencommissie bezwaar in te dienen.

  Stuiten van de verjaringstermijn betekent dat dat de wettelijk voorziene termijn voor de verjaring helemaal van nul af opnieuw begint te lopen.

  Stuiting van de termijn om bezwaar in te dienen (art. 11, §5 BVR)

  De verjaringstermijn van drie maanden wordt gestuit door het instellen van een klacht of een verzoek tot bemiddeling met betrekking tot een beslissing die ontvankelijk is voor de geschillencommissie bij de klachten- en bemiddelingsdienst.

  Bewijs van de daad van stuiting wordt geleverd door het voorleggen van een attest van de betrokken klachten- en bemiddelingsdienst.

  Indien de klacht of het verzoek tot bemiddeling door de verzoeker wordt ingetrokken, of wanneer de klachtbehandeling of het bemiddelingsverzoek bij gebrek aan vereiste elementen wordt stopgezet, dan stuit dit de verjaringstermijn niet.

  Datum laatste bijwerking
  Top