Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat is de KI-test?

  In sommige gevallen geven de (lage) inkomsten, vermeld in de personenbelasting, geen objectief beeld van de reële inkomsten van een gezin. Zeker niet wanneer wordt geconstateerd dat een inkomensverstrekker er niettegenstaande een laag inkomen toch in slaagt om onroerende goederen met een aanzienlijk kadastraal inkomen te verwerven.

  Door het kadastraal inkomen in aanmerking te nemen als vermogensindicator wordt een rechtvaardige correctie op het financiële luik van het toekenningssysteem toegepast.

  De KI-test wordt enkel uitgevoerd als het geïndexeerd kadastraal inkomen van de onroerende goederen vreemd gebruik hoger is dan 1.250 euro.

  Men komt niet in aanmerking voor een schooltoeslag als :
  3x  het geïndexeerd KI vreemd gebruik groter is dan 20% van het referentie-inkomen, verminderd met 3 x het geïndexeerd K.I. vreemd gebruik en 1x het geïndexeerd K.I. voor beroepsdoeleinden. 

  Om te vermijden dat de KI-test ongewenste gevolgen heeft voor mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie terecht komen, is de KI-test niet van toepassing wanneer het volledige referentie-inkomen van het gezin :

  • ofwel geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit leefloon (in theorie volstaat het dat er 0,01 euro leefloon werd uitbetaald),
  • ofwel geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit equivalent leefloon (in theorie volstaat het dat er 0,01 euro equivalent leefloon werd uitbetaald), 
  • ofwel voor minstens 70% bestaat uit: alimentatiegelden, vervangingsinkomsten, overlevingspensioen of achterstallen van een overlevingspensioen of inkomensvervangende tegemoetkoming (samen tellen),
  • ofwel als men alleenstaand leerling is. 
  Datum laatste bijwerking
  Top