Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat indien niet voldaan is aan de pedagogische voorwaarden voor het lager onderwijs?

  Wanneer een leerling na controle niet (meer) voldoet aan de pedagogische voorwaarden, zal de schooltoeslag moeten teruggevorderd worden.

  Niet meer ingeschreven zijn op de laatste dag

  Op het einde van ieder schooljaar wordt nagegaan of aan de inschrijvingsvoorwaarde voldaan werd. Als de leerling op de laatste dag van het schooljaar niet meer ingeschreven blijkt te zijn dan wordt de schooltoeslag voor het betrokken schooljaar teruggevorderd.

  Voorbeeld

  Schooljaar 2019-2020: een leerling komt in aanmerking voor een schooltoeslag. Bij de controle in juli 2020 blijkt de leerling niet ingeschreven te zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling. De schooltoeslag voor het schooljaar 2019-2020 die in september 2019 betaald werd, zal worden teruggevorderd.

  Problematisch afwezig zijn

  Op het einde van ieder schooljaar wordt ook nagegaan of de leerling niet te vaak onwettig afwezig was.  Wanneer de leerling per schooljaar 30 of meer halve dagen ongewettigd afwezig is geweest tijdens 2 opeenvolgende schooljaren, dan wordt de schooltoeslag van het laatst gevolgde schooljaar teruggevorderd (niet de schooltoeslag van het daaraan voorafgaande schooljaar). 

  Een leerling die meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig is geweest tijdens het schooljaar en tijdens het daaraan voorafgaande schooljaar in het kleuteronderwijs geen voldoende aantal dagen aanwezig was in de kleuterklas, zal ook de schooltoeslag (ontvangen voor het 1ste leerjaar lager onderwijs) moeten terugbetalen.

  Deze "sanctie" van het niet voldoende aanwezig zijn/ongewettigd afwezig zijn, geldt dus over de grenzen van de niveaus kleuteronderwijs-lager onderwijs heen.

  Waar de onvoldoende aanwezigheid van een niet leerplichtige kleuter kan weerlegd worden bij de uitbetalingsactor van de schooltoeslag met een doktersattest kan problematische afwezigheid van een leerplichtige leerling enkel weerlegd worden bij de betrokken school. De controle op de afwezigheid kadert namelijk in het spijbelactieplan.

  Meer dan 15 kalenderdagen tussen uit- en herschrijving

  Een leerling die zich gedurende het schooljaar uitschrijft in het lager onderwijs, zal de uitgekeerde schooltoeslag integraal moeten terugbetalen als deze leerling uiterlijk 15 kalenderdagen (ook vakantiedagen tellen als kalenderdagen) na de datum van uitschrijving, niet opnieuw is ingeschreven in het lager onderwijs.

  Dossiers van de schooljaren vóór 2019-2020 worden opgevolgd door die dienst Studietoelagen: ContactformulierExternal link

  Datum laatste bijwerking
  Top