Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

9 juli 2021 - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

  Nota's

  Adviezen

  Rechtsgrond

  Dit besluit is gebaseerd op:

  • het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 8, §2, tweede lid.

  Vormvereisten

  De volgende vormvereisten zijn vervuld:

  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 25 juni 2021.
  • Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit voorziet in een dringende maatregel die studenten ondersteunt tijdens de COVID-19-crisis. Die maatregel wordt genomen in aansluiting op de federale maatregel op basis waarvan de gepresteerde uren studentenarbeid tijdens het derde kwartaal 2021 niet in rekening worden gebracht voor de berekening van het contingent. De federale maatregel moet de economie ondersteunen die ernstig geïmpacteerd werd door de gevolgen van de COVID-19-crisis. Zolang de maatregel, die in werking zal treden op 1 juli 2021, niet definitief wordt goedgekeurd en gepubliceerd, is er geen juridische zekerheid wat betreft het recht op gezinsbijslagen voor de studenten die tijdens het derde kwartaal van 2021 studentenarbeid verrichten. Er moet worden vermeden dat door gebrek aan rechtszekerheid en duidelijkheid terughoudendheid zou ontstaan bij studenten. De Raad van State heeft advies 69.752/1 gegeven op 2 juli 2021, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  Juridisch kader

  Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

  • de wet van (datum) houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2020 tot vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor studenten ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19- virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

  Initiatiefnemer

  Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

  Na beraadslaging,

  DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

  Artikel 1 

  Voor de toepassing van de uurnorm van 475 uur in het kader van arbeidsovereenkomsten voor studenten, vermeld in artikel 14, §2, eerste lid, 1°, artikel 29, §1, eerste lid, 1° en artikel 41, eerste lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, wordt geen rekening gehouden met de prestaties die onder de voormelde arbeidsovereenkomst tijdens de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 geleverd zijn.

  Artkel 2

  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2021.

  Artikel 3

  De Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, is belast met de uitvoering van dit besluit.

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top