Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

18 maart 2022 - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 04.04.2022)

  Nota's

  Adviezen

  Rechtsgrond

  Dit besluit is gebaseerd op:

  • het Groeipakketdecreet van 2018, artikel 8, §2, tweede lid.

  Vormvereisten

  De volgende vormvereisten zijn vervuld:

  • De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 18 januari 2022 en op 27 januari 2022.
  • Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit voorziet in dringende maatregelen die de zwaar getroffen sectoren tijdens deze coronacrisis ondersteunen. Zolang deze maatregelen, die uitwerking moeten hebben vanaf 1 januari 2022, niet definitief worden goedgekeurd en gepubliceerd, is er geen juridische zekerheid wat betreft het recht op gezinsbijslagen voor studenten die nu extra uren presteren.
   Verschillende sectoren kampen met een groot personeelstekort ten gevolge van ziekte en quarantaine van heel wat werknemers door een nieuwe opstoot van het coronavirus. Deze neutraliseringen zullen voor veel studenten een extra stimulans zijn om zich tijdens deze crisisperiode in te zetten en de noodzakelijke hulp en ondersteuning te bieden in de getroffen sectoren zonder dat ze daardoor hun recht op gezinsbijslagen verliezen. Het is van belang dat deze maatregelen zo snel mogelijk uitwerking kunnen hebben zodat er rechtszekerheid en duidelijkheid is voor studenten over hun recht op gezinsbijslagen en er door het gebrek daaraan geen terughoudendheid ontstaat bij studenten. De Raad van State heeft advies 71.031/1 gegeven op 21 februari 2022, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  Initiatiefnemer

  Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

  Na beraadslaging,

  DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

  Artikel 1

  oor de toepassing van de uurnorm van 475 uur in het kader van arbeidsovereenkomsten voor studenten, vermeld in artikel 14, §2, eerste lid, 1°, artikel 29, §1, eerste lid, 1°, en artikel 41, eerste lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen:

  1. wordt in de zorgsector en in het onderwijs geen rekening gehouden met de prestaties, met inbegrip van de prestaties als uitzendkracht bij gebruikers die behoren tot de zorgsector en het onderwijs, die onder de voormelde arbeidsovereenkomst tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 geleverd zijn;
  2. wordt geen rekening gehouden met 45 uren van de uren die tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 gepresteerd zijn onder de voormelde arbeidsovereenkomst, met inbegrip van de prestaties als uitzendkracht.

  In het eerste lid, 1°, wordt verstaan onder zorgsector: de zorgsector, vermeld in artikel 2 van de wet van 14 februari 2022 houdende diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

  Artikel 2

  De Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, kan de periode, vermeld in artikel 1, 1°, verlengen tot uiterlijk 31 december 2022.

  Artikel 3

  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

  Ministerieel besluit van 20 juli 2022 tot verlenging van de maatregel voor arbeidsovereenkomsten in de zorgsector en het onderwijs voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 09.08.2022) - artikel 1 - inwerkingtreding 01.04.2022 

  betreft: verlenging van de maatregel zoals genomen in artikel 1, 1° van het besluit van  de Vlaamse Regering 

  De maatregel, vermeld in artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022 tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 januari 2022 tot en met
  31 maart 2022 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het
  gezinsbeleid, wordt verlengd voor de prestaties die in de zorgsector en het onderwijs, met inbegrip van de prestaties
  als uitzendkracht bij gebruikers die behoren tot de zorgsector en het onderwijs, onder de voormelde arbeidsovereenkomst
  tijdens de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022 geleverd zijn.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top