Artikel 5 BVR Begunstigden

  Gearchiveerde versie

   

  §1. Het verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor of bankrekening, vermeld in artikel 64, §2, eerste lid, en artikel 65, §2, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, wordt ingediend conform de voorwaarden, vermeld in artikel 4, §1 tot en met §3.

  §2. Het verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor kan worden ingediend bij een nieuw gekozen uitbetalingsactor of bij de actieve uitbetalingsactor.

  §3. Een verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor dat ingediend is gedurende de verplichte aansluitingsperiode van één jaar, heeft uitwerking één jaar na de dag van aansluiting bij de actieve uitbetalingsactor. Als verschillende verzoeken tot wijziging geregistreerd zijn tijdens het eerste aansluitingsjaar, heeft alleen het laatst ontvangen verzoek uitwerking.

  Een verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor dat ingediend is na de verplichte aansluitingsperiode van één jaar, heeft uitwerking de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het verzoek tot wijziging is ingediend. Als verschillende verzoeken tot wijziging tijdens hetzelfde kwartaal geregistreerd zijn, heeft alleen het laatst ontvangen verzoek uitwerking.

  De verplichte aansluitingsperiode van één jaar, vermeld in artikel 64, §2, tweede lid, en artikel 65, §2, tweede lid, van het decreet van 27 april 2018, vangt aan vanaf de datum van uitwerking van het laatst ontvangen verzoek, vermeld in het eerste en tweede lid, bij de gekozen uitbetalingsactor.

  §4. De actieve uitbetalingsactor volgt de geregistreerde verzoeken tot wijzing van uitbetalingsactor op en verstrekt de gekozen uitbetalingsactor de nodige informatie. Die informatie wordt verstrekt op de eerste werkdag van de maand waarin het verzoek tot wijziging uitwerking heeft. De actieve uitbetalingsactor betaalt de gezinsbijslagen verder uit tot op het moment waarop het dossier aan de nieuwe uitbetalingsactor overgedragen wordt.

  In het eerste lid wordt verstaan onder werkdag: een dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is.

  De minister bepaalt welke informatie moet worden afgeleverd aan de gekozen uitbetalingsactor.

  §5. Als een uitbetalingsactor een verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor ontvangt, brengt hij de begunstigden elektronisch of schriftelijk op de hoogte van de ontvangst van dat verzoek en deelt hij hen mee dat het verzoek elektronisch of schriftelijk herroepen kan worden tot de datum waarop het verzoek tot wijziging uitwerking heeft.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top