Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 7 BVR Begunstigden

  Gearchiveerde versie

   

  Als het agentschap, overeenkomstig artikel 64, §5, en artikel 65, §5, van het decreet van 27 april 2018 vaststelt dat er voor kinderen die recht geven op gezinsbijslagen, geen toelagen worden uitbetaald, en het recht automatisch kan worden vastgesteld, kent het agentschap de gezinsbijslagen toe. De gezinsbijslagen worden overgeschreven op een bankrekening die de begunstigden hebben gekozen conform artikel 4, §1 tot en met §3, van dit besluit, of, bij gebrek daaraan, per circulaire cheque.

  Als er voor de vaststelling van het recht bijkomend onderzoek nodig is, brengt het agentschap de begunstigden onmiddellijk op de hoogte van de basis van het onderzoek van het recht en verzoekt het hen om een bankrekening op te geven.

  In de situaties, vermeld in het eerste en het tweede lid, informeert het agentschap de begunstigden onmiddellijk over de mogelijkheid een uitbetalingsactor te kiezen vanaf de opening van het onderzoek. Als de begunstigden binnen drie maanden een uitbetalingsactor kiezen, neemt die uitbetalingsactor het dossier onmiddellijk van het agentschap over. Als de begunstigden geen keuze maken binnen drie maanden, worden ze van rechtswege aangesloten bij het agentschap.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top