Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 14 BVR Begunstigden

  Gearchiveerde versie

   

  §1. Als er twee begunstigden zijn, bepalen de begunstigden samen aan wie van hen de circulaire cheque, vermeld in artikel 76, tweede lid, van het decreet van  27 april 2018, wordt uitbetaald, overeenkomstig de modaliteiten in artikel 4, §2 van dit besluit.

  De begunstigden kunnen deze keuze gemaakt overeenkomstig het eerste lid, herroepen onder toepassing van de modaliteiten in artikel 6 van dit besluit.

  Maken de beide begunstigden niet de keuze uit het eerst lid dan wordt de circulaire cheque uitbetaald aan de jongste onder hen.

  §2. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van de wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet wordt een uitgegeven cheque die ongeïnd blijft, nadat de juistheid van de gegevens van de begunstigden onderzocht is, maximaal twee keer heruitgegeven. Als twee na elkaar uitgegeven cheques ongeïnd blijven en de gegevens van de begunstigden ongewijzigd zijn, wordt de betaling geschorst in afwachting van een gezinsinspectie. De uitbetalingsactor brengt de begunstigden daarvan schriftelijk op de hoogte.

  De minister kan de verdere procedure bepalen voor de heruitgave en de schorsing van betaling als de cheque ongeïnd blijft.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top