Artikel 8 BVR Handhaving

Op het ogenblik dat de fraude wordt vastgesteld, berekent de uitbetalingsactor het onverschuldigde bedrag en vordert de betaling daarvan terug bij de begunstigde onder de voorwaarden vermeld in of ter uitvoering van het voormelde decreet.

De uitbetalingsactor informeert het agentschap over de vastgestelde fraude en over het onverschuldigde bedrag.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top