Artikel 11 BVR Handhaving

De minister kan verplichtingen opleggen aan de uitbetalingsactoren en het agentschap over:

1°      de bewaring van de bewijsstukken van de vermoedelijke of bewezen fraudedossiers;

2°      het bijhouden van de jaarlijks doorgevoerde opschortingen en de verdere opvolging van de vermoedens van fraude;

3°      de organisatie en de communicatie van de fraudeopvolging door de uitbetalingsactoren en het agentschap.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top