Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 1 BVR Herziening en Geschillencommissie

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. beroep: een beroep als vermeld in artikel 104 van het decreet van 27 april 2018;
  2. commissie: een geschillencommissie als vermeld in artikel 104 van het decreet van 27 april 2018;
  3. decreet van 27 april 2018: het decreet van 27 april tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
  4. decreet van 7 juli 2017: het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin
  5. de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezinsbijslagen;
  6. werkdag: iedere dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top