Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 9 BVR Kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag

    Als een leerling door ziekte niet binnen de termijn, vermeld in artikel 54 van het decreet van 27 april 2018, kan worden ingeschreven in een onderwijsinstelling als vermeld artikel 54 van het voormelde decreet, of geen voldoende aanwezigheid kan bewijzen als vermeld in artikel 55 van het voormelde decreet, kan de kleutertoeslag alsnog worden toegekend en uitbetaald, op voorwaarde dat er een bewijs van de ziekte wordt voorgelegd dat is opgesteld door een geneesheer.

    In het geval, vermeld in het eerste lid, wordt de kleutertoeslag uitbetaald in de maand die volgt op de maand waarin de uitbetalingsactor het bewijs van de geneesheer, vermeld in het eerste lid, ontvangt.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top