Artikel 9 BVR Ondersteuningstoeslag

    De schorsing, vermeld in artikel 8, heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand waarin de gebeurtenis zich voordoet.

    Het einde van de schorsing, vermeld in artikel 8, heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het einde van de gebeurtenis zich voordoet.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top