Vlaanderen

Artikel 6 BVR R&P Begunstigden

Gearchiveerde versie Dit artikel werd gewijzigd door besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdragdecreet (B.S. 25.06.2021)

 

Het interne beleid voor de behandeling van verzoeken, als vermeld in artikel 85, vierde lid, van het decreet van 27 april 2018, voldoet minstens aan al de volgende kwaliteitsvereisten: 1°       bij het onderzoek van het recht op toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden alle betrokken actoren in het kadaster geïntegreerd, volgens de regels die bij of krachtens artikel 7, §1, §2 en §4 van het voormelde decreet en overeenkomstig artikel 7 en artikel 28, 7° van het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin zijn vastgesteld;

2°       de uitbetalingsactor bezorgt binnen vijftien dagen na de ontvangst van het verzoek een ontvangstbevestiging aan de begunstigde. Die ontvangstbevestiging vermeldt de onderzoekstermijn, de identificatiegegevens van de begunstigde en de contactgegevens van de uitbetalingsactor.

In het eerste lid wordt verstaan onder kadaster: het register van persoonsgegevens voor de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, vermeld in artikel 7/1, eerste lid, 5°, van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Datum einde geldigheid
Top