Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 6 BVR R&P Begunstigden

  Gearchiveerde versie

   

  Het interne beleid voor de behandeling van verzoeken, als vermeld in artikel 85, vierde lid, van het decreet van 27 april 2018, voldoet minstens aan al de volgende kwaliteitsvereisten:

  1. bij het onderzoek van het recht op toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden alle betrokken actoren in het kadaster geïntegreerd, volgens de regels die bij of krachtens artikel 7, §1, §2 en §4 van het voormelde decreet en overeenkomstig artikel 7 en artikel 28, 7° van het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin zijn vastgesteld;
  2. de uitbetalingsactor bezorgt binnen vijftien dagen na de ontvangst van het verzoek een ontvangstbevestiging aan de begunstigde. Die ontvangstbevestiging vermeldt de onderzoekstermijn, de identificatiegegevens van de begunstigde en de contactgegevens van de uitbetalingsactor.

  In het eerste lid wordt verstaan onder kadaster: het register van persoonsgegevens voor de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, vermeld in artikel 7/1, eerste lid, 5°, van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top