Artikel 7 BVR R&P Begunstigden

  Gearchiveerde versie

   

  Voor de toepassing van artikel 86 en 87 van het decreet van 27 april 2018, kan respectievelijk de behandelings- en betalingstermijn van een verzoek tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid tijdelijk tot respectievelijk maximaal acht en vier maanden verlengd worden als een wijziging van de regelgeving over de toelagen in het kader van gezinsbeleid een tijdelijke sterke toename aan verzoeken of noodzakelijke ambtshalve aanpassingen tot gevolg heeft.

  De behandelingstermijn van een verzoek kan naast het geval, vermeld in het eerste lid, tot ten hoogste acht maanden worden verlengd als er significante problemen optreden bij het proces van datakoppeling en uitwisseling van gegevens dat noodzakelijk is voor de automatische rechtentoekenning.

  De minister bepaalt wat onder een tijdelijke sterke toename aan verzoeken als vermeld in het eerste lid, en significante problemen bij het proces als vermeld in het tweede lid, wordt verstaan.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top