Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 10 BVR R&P Begunstigden

  De schorsing, vermeld in artikel 95, zesde lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, vangt aan op de datum waarop de aangetekende zending, waarvoor de postdatum als bewijs geldt, naar de geschillencommissie of de bevoegde rechtbank is gestuurd, of, bij gebrek daaraan, op de datum van het ontvangstbewijs dat de geschillencommissie of rechtbank heeft afgeleverd aan de persoon die de rechtsvordering instelt.

  De schorsing eindigt als de beslissing van de geschillencommissie definitief is geworden of als de beslissing van de bevoegde rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 3 - artikel 19 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 10, eerste lid, artikel 11, eerste lid en artikel 12 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top