Vlaanderen

Artikel 10 BVR R&P Begunstigden

De schorsing, vermeld in artikel 95, zesde lid, van het decreet van 27 april 2018, vangt aan op de datum waarop de aangetekende zending, waarvoor de postdatum als bewijs geldt, naar de geschillencommissie of de bevoegde rechtbank is gestuurd, of, bij gebrek daaraan, op de datum van het ontvangstbewijs dat de geschillencommissie of rechtbank heeft afgeleverd aan de persoon die de rechtsvordering instelt.

De schorsing eindigt als de beslissing van de geschillencommissie definitief is geworden of als de beslissing van de bevoegde rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top