Vlaanderen

Artikel 11 BVR R&P Begunstigden

De intrest, vermeld in artikel 102 van het decreet van 27 april 2018, wordt voor elke schuldvordering afzonderlijk berekend.

De intrest van een toelage maakt deel uit van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, vermeld in artikel 3, §1, 44°, van het voormelde decreet. De intrest wordt afgerond conform artikel 4 van het voormelde decreet.

De wettelijke intrestvoet die wordt vastgelegd conform artikel 2, §1, van de wet van 5 mei 1865 betreffende lening tegen intrest, is van toepassing.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top