Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 5 BVR Selectieve participatietoeslagen

  De leerling die ontvoogd is of de leeftijd van zestien jaar bereikt heeft, en zijn woonplaats niet bij zijn ouders of werkelijke opvoeders heeft, wordt beschouwd als zelfstandige leerling als vermeld in artikel 38, §1, 4°, van het Groeipakketdecreet van 2018, alsook de leerling die zelf begunstigde is voor een of meer van zijn kinderen.

  De voorwaarde dat de leerling zijn woonplaats niet bij zijn ouders of werkelijke opvoeders heeft, vermeld in het eerste lid, is vervuld als de leerling beschikt over een afzonderlijke woonplaats, namelijk de plaats die als hoofdverblijf is ingeschreven in de bevolkingsregisters conform artikel 32, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, of als met officiële documenten wordt aangetoond dat de gegevens in de bevolkingsregisters niet of niet meer overeenstemmen met de realiteit.

  Artikel 3, §2, is van toepassing om de inkomsten te bepalen waarmee rekening wordt gehouden om het recht op een selectieve participatietoeslag vast te stellen.

  In afwijking van het eerste lid wordt de leerling die materiële ondersteuning krijgt als vermeld in artikel 68, § 2/1, van het Groeipakketdecreet van 2018, niet als zelfstandige leerling beschouwd.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling, wat betreft de begripsomschrijving van de verschillende gezinscategorieën (B.S. 12.10.2023) - artikel 2 - inwerkingtreding 31.08.2023

  Aan artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: “In afwijking van het eerste lid wordt de leerling die materiële ondersteuning krijgt als vermeld in artikel 68, § 2/1, van het Groeipakketdecreet van 2018, niet als zelfstandige leerling beschouwd.”.

  ________________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 15.03.2022) - hoofdstuk 6 - artikel 49 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, §1, eerste lid, artikel 7, eerste lid, artikel 9, artikel 10, tweede lid en vierde lid, artikel 18, eerste lid, en artikel 20, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” telkens vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 27 april 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top