Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 17 BVR Sociale Toeslagen

  Gearchiveerde versie

   

  §1. Een bijslagtrekkende die conform het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot uitvoering van artikel 56, §2, derde lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, op 31 december 2018 een recht opent op een sociale toeslag conform artikel 222, §2, van het decreet van 27 april 2018, behoudt dat recht tot het einde van de toekenningsperiode die vastgesteld is conform artikel 1, tweede lid, van het voormelde koninklijk besluit van 11 januari 2007, zoals van kracht op 31 december 2018, als de inkomsten van het gezin de grenzen, vermeld in artikel 18 van het voormelde decreet, niet overschrijden.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top