Artikel 18 BVR Sociale Toeslagen

    Ter uitvoering van artikel 225, §2, tweede lid, van het decreet van 27 april 2018, wordt de toepassing van artikel 225, §2, eerste lid, van het voormelde decreet uitgebreid van de bijslagtrekkende met de persoon die mogelijk als begunstigde kan worden aangeduid conform de voorwaarden, vermeld in boek 2, deel 4, titel 1, hoofdstuk 1, van het voormelde decreet, met uitzondering van het rechtgevend kind zelf. 

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top