Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 10 BVR Zorgtoeslag

  De gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, worden vastgesteld ofwel door een evaluerend arts, conform onderafdeling 2, ofwel door een MDT-arts, conform onderafdeling 3, ofwel door het agentschap Opgroeien regie, conform artikel 15/1.

  Het agentschap Opgroeien regie is belast met het toezicht op de evaluerend arts en de MDT-arts, voor wat de door hen toegekende punten, vermeld in artikel 6, betreft.

  De evaluerend arts en de MDT-arts leven de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt na bij de uitvoering van de onderzoeken om het aantal verkregen punten vast te stellen.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen vast te stellen van de aandoening waaruit een specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, die uitgevoerd wordt door het agentschap Opgroeien regie op basis van de bezorgde informatie (B.S. 08.07.2022) - artikel 1 - inwerkingtreding 08.07.2022

  Aan artikel 10, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022, wordt de zinsnede ", ofwel door het agentschap Opgroeien regie, conform artikel 15/1" toegevoegd.

  gearchiveerde versie (01.01.2022 - 07.07.2022)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 8 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste tot en met het derde lid worden de woorden “evaluerende arts” vervangen door de woorden “evaluerend arts”;
  2. het vierde lid wordt opgeheven.

  gearchiveerde versie (18.04.2019 – 31.12.2021)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 475 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 10, tweede en vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top