Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 18 BVR Zorgtoeslag

  Als door een vaststelling van een MDT-arts, een hoger bedrag kan worden toegekend, betaalt de uitbetalingsactor het verschil, rekening houdend met de periode die de arts bepaalt. Als de nieuwe vaststelling tot een lager bedrag leidt, heeft de nieuwe beslissing pas uitwerking vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de MDT-arts de vaststelling heeft meegedeeld aan het agentschap Opgroeien regie.

  Als een vaststelling wordt gedaan door een MDT-arts, terwijl er bij een evaluerend arts ook een procedure loopt tot vaststelling van de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, wordt die laatste procedure stopgezet.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 17 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 18, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “evaluerende arts” vervangen door de woorden “evaluerend arts”.

  gearchiveerde versie (18.04.2019 – 31.12.2021)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 482 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 18, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top