Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 31 BVR Zorgtoeslag

  De erkenning van de evaluerend arts wordt van rechtswege verlengd met drie jaar, als er geen indicaties zijn dat hij de erkenningsvoorschriften en -voorwaarden niet naleeft.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 29 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de woorden “evaluerende arts” worden vervangen door de woorden “evaluerend arts”;
  2. tussen de woorden “de erkenningsvoorschriften” en de woorden “niet naleeft” wordt de zinsnede “en -voorwaarden” ingevoegd.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 31.12.2021)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top