Ministerieel besluit van 25 maart 2019 houdende het te volgen boekhoudplan voor de private uitbetalingsactoren (B.S. 24.05.2019)

  Artikel 1. (01/01/2019 - ...)

  In dit besluit wordt verstaan onder het decreet van 7 juli 2017: het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

  Artikel 2. (01/01/2019 - ...)

  Dit besluit is van toepassing op de private uitbetalingsactoren, vermeld in artikel 2, 8°, van het decreet van 7 juli 2007, zijnde:

  1. Infino Vlaanderen vzw;
  2. vzw Kidslife Vlaanderen;
  3. Parentia Vlaanderen vzw;
  4. vzw My Family.

  Artikel 3. (01/01/2019 - ...)

  Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

  Artikel 4. (01/01/2019 - ...)

  De private uitbetalingsactoren, vermeld in artikel 2, voeren ter verantwoording van de subsidies, vastgesteld en toegekend overeenkomstig artikel 30/1 tot en met 30/4 van het decreet van 7 juli 2017 en artikel 3 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 houdende de nadere regels voor de toekenning van subsidies aan de private uitbetalingsactoren voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid en voor werkingskosten, een boekhouding volgens het rekeningenplan dat is opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.

  Artikel 5. (01/01/2019 - ...)

  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

  Bijlage 1 : Boekhoudplan voor de private uitbetalingsactoren - balansrekeningen, resultatenrekeningen en orderrekeningen

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top