Artikel 1 van de Algemene kinderbijslagwet

Voor de toepassing van deze wet, moet worden verstaan onder :

1° "werknemer" : de persoon die verbonden is door een arbeidsovereenkomst;

2° "zelfstandige" : de zelfstandige, de helper of de medewerkende echtgenoot in de zin van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

3° "FAMIFED" : het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag.

De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 6 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft het art. 1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Voor de toepassing van deze wet, moet worden verstaan onder :

1° "werknemer" : de persoon die verbonden is door een arbeidsovereenkomst;

2° "zelfstandige" : de zelfstandige, de helper of de medewerkende echtgenoot in de zin van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

3° "FAMIFED" : het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag."

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top