Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 1 van de Algemene kinderbijslagwet

  Voor de toepassing van deze wet, moet worden verstaan onder :

  1° "werknemer" : de persoon die verbonden is door een arbeidsovereenkomst;

  2° "zelfstandige" : de zelfstandige, de helper of de medewerkende echtgenoot in de zin van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

  3° "FAMIFED" : het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 6 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft het art. 1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "Voor de toepassing van deze wet, moet worden verstaan onder :

  1° "werknemer" : de persoon die verbonden is door een arbeidsovereenkomst;

  2° "zelfstandige" : de zelfstandige, de helper of de medewerkende echtgenoot in de zin van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

  3° "FAMIFED" : het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag."

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top