Artikel 175/6 van de Algemene kinderbijslagwet

  De reglementaire bepalingen ter uitvoering en toepassing van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van zijn uitvoeringsbesluiten, hebben betrekking op de zelfstandige, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van deze wet.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 156 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft een artikel 175/6 ingevoerd, luidende als volgt:

  "De reglementaire bepalingen ter uitvoering en toepassing van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van zijn uitvoeringsbesluiten, hebben betrekking op de zelfstandige, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van deze wet."

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top