Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 47bis van de Algemene kinderbijslagwet

  De kinderbijslag verschuldigd voor het bij artikel 63, lid 1, 2°, van deze wet, zoals het bestond vóór het werd gewijzigd bij de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten, bedoeld kind wordt, vanaf 1 januari 1983, toegekend tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen, vermeerderd met de bij artikel 44bis vastgestelde leeftijdsbijslag, met behoud van de indexering, waarvan in artikel 76bis sprake is.

  In afwijking van het vorige lid, wordt de kinderbijslag verschuldigd voor het bij artikel 63, lid 1, 2°, van deze wet, zoals het bestond vóór het werd gewijzigd bij de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten, bedoeld kind van een invalide werknemer gerechtigd op de bedragen bedoeld in artikel 50ter of het kind dat als wees gerechtigd is op de verhoogde kinderbijslag bedoeld in artikel 50bis, vanaf dezelfde datum, toegekend tegen de bij artikel 50ter, eerste lid, 1°, bepaalde bedragen, vermeerderd met de leeftijdsbijslag, zoals deze bedragen, leeftijdsbijslag inbegrepen, op 1 januari 1983, van kracht zijn. De indexering overeenkomstig artikel 76bis van deze wet wordt evenwel niet toegepast, zolang de bijslag waarin het eerste lid voorziet niet het niveau van de bij het tweede lid toegekende bijslag bereikt heeft. (1)

  Het tweede lid is eveneens van toepassing ten voordele van de kinderen die rechtgevend waren op de kinderbijslag overeenkomstig de artikelen 20, 20bis, 26, 28 en 35 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april 1976, zoals ze bestonden vóór ze werden gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 november 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.

  De in artikel 41 bedoelde bijslag is eveneens verschuldigd aan de bijslagtrekkende bedoeld in het eerste en het tweede streepje van deze bepaling, voor kinderen bedoeld in de vorige leden.

  _____________________________________

  (1) Het betreft een maandelijkse bijslag van 92,71 EUR en een leeftijdsbijslag van 29,87 EUR (de bedragen van 3.740 frank en 1.205 frank werden vervangen door de overeenkomstige bedragen in euro. Verwijzingen naar nationale munteenheden in rechtsinstrumenten die op het einde van de overgangsperiode naar de euro nog bestaan, dienen namelijk te worden gelezen als verwijzingen naar de euro-eenheid, door de omrekeningskoersen toe te passen, cf. artikel 14 Verordening EG nr. 974/98 van de Raad over de invoering van de euro)

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 41 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft aan het art. 47bis de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid worden de woorden "deze wetten" vervangen door de woorden "deze wet";

  2° in het tweede lid worden de woorden "deze wetten" vervangen door de woorden "deze wet" en wordt in de Franse tekst het woord "travailleur" vervangen door de woorden "travailleur salarié";

  3° tussen het tweede en het derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende :

  "Het tweede lid is eveneens van toepassing ten voordele van de kinderen die rechtgevend waren op de kinderbijslag overeenkomstig de artikelen 20, 20bis, 26, 28 en 35 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april 1976, zoals ze bestonden vóór ze werden gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 november 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top