Artikel 56sexies/1 van de Algemene kinderbijslagwet

Het verdwenen kind in de zin van artikel 62, § 9, heeft zijn hoedanigheid van rechthebbende binnen de in dat artikel bepaalde grenzen voor zover aan de aldaar gestelde voorwaarden is voldaan.

De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 57 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft het artikel 56sexies/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 56sexies/1. Het verdwenen kind in de zin van artikel 62, § 9, heeft zijn hoedanigheid van rechthebbende binnen de in dat artikel bepaalde grenzen voor zover aan de aldaar gestelde voorwaarden is voldaan.".

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top