Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 56ter van de Algemene kinderbijslagwet

   

  De toepassing van de artikelen 56 en 56bis wordt niet verhinderd door de omstandigheid dat een werknemer ten minste 66 % arbeidsongeschikt wordt of overlijdt tijdens of na het vervullen van een opdracht in het buitenland voor rekening van een internationale instelling waarvan België deel uitmaakt of waartoe België is toegetreden, op voorwaarde dat:

  1° de te verwachten duur van de te vervullen opdracht niet meer dan twee jaar bedraagt;

  2° die opdracht volgt op een tewerkstelling voor een verzekeringsplichtige werkgever;

  3° de arbeidsovereenkomst met de onder 2° bedoelde werkgever niet beëindigd werd.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 54 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, in de Franse tekst heeft het woord "travailleur" vervangen door de woorden "travailleur salarié".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top