Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 91 uit Kinderbijslagwet werknemers

  Het besluit van de Regent van 29.12.1944, art. 15 (B.S. 31.12.1944 ; Err. B.S. 12/13.02.1945), van kracht vanaf 01.01.1945, heeft het artikel als volgt gewijzigd :

  "De krachtens artikel 19 erkende vrije compensatiekassen, de speciale kassen waarvan sprake in artikel 31, en de Hulpkas zijn er toe gehouden een reservefonds tot stand te brengen.

  Dit fonds krijgt de bestemming voorzien bij lid 2 van artikel 93.

  Het reservefonds mag als voorschot aangewend worden om op den vervaldag de betaling te verzekeren van den kinderbijslag of van den geboortetoeslag, zonder dat al de verschuldigde bijdragen werkelijk werden geïnd.

  De statuten van elke compensatiekas mogen bovendien dit fonds een andere bestemming geven.

  Het reservefonds wordt gestijfd met :

  a) de intresten van het fonds voor gewone uitgaven en de andere fondsen in het bezit van de kas;

  b) de overschotten, waarvan sprake in de eindalinea van artikel 93 ;

  c) de sommen, die de compensatiekassen mogen behouden krachtens artikel 24, alinea 9, artikel 31, eindalinea, artikel 33, alinea 8 en artikel 97, alinea 6 ;

  d) speciale aanvullende bijdragen in geval het fonds niet mocht volstaan om de lasten te dekken, voorzien bij de bepalingen van artikel 93, alinea 2.

  Het vermogen van het reservefonds mag niet, behoudens mits toestemming van den bevoegden minister, het vierdubbel overschrijden van dit van het voorzorgsfonds.

  Ingeval deze grens mocht overschreden worden, zonder dat de toestemming voorzien in de vorige alinea werd verleend, wordt het overschot aangewend voor dezelfde doeleinden en onder dezelfde voorwaarden als de fondsen waarvan sprake in artikel 1O8, eindalinea."
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top