Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/104 van 15 april 2013 - Wet van 26/03/2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft

  In het Staatsblad van 13 april 2012 verscheen de Wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de schuldenregeling betreft. Onder andere artikel 1675/9 §4 van het Gerechtelijk Wetboek werd gewijzigd. Er staat nu te lezen dat het leefgeld, dat de schuldbemiddelaar ter beschikking stelt van de schuldenaar, hoger moet zijn dan het wettelijk leefloon vermeerderd met de kinderbijslag. De vraag stelt zich of als de schuldbemiddelaar een kinderbijslagfonds verzoekt om de kinderbijslag voortaan aan de betrokkene uit te betalen, het fonds daar dan rekening mee moet houden? Blijft de informatienota 1999/3 geldig?

  De recente wetswijziging had twee doelen: de schuldenaar meer bestaansmiddelen toekennen naar gelang de gezinssituatie, en hem, haar of hen in staat stellen meer informatie te bekomen betreffende de evolutie van hun financiële toestand.

  Om het eerste doel te bewerkstelligen werd het bedrag van het leefgeld gekoppeld aan de index en opgetrokken met een bedrag gelijk aan dat van de kinderbijslag waarop de schuldenaar recht zou hebben. Het leefgeld verhoogt, en de gezinsbijslag is hiervoor slechts een meetstok. Aan de regeling voor toekenning van de gezinsbijslag veranderde niets. Er kan dus geen sprake zijn dat de gezinsbijslag rechtstreeks aan de schuldenaar zou uitgekeerd worden; wat dat betreft blijft de informatienota 1999/3 dus zijn actualiteit behouden.

  Om de schuldenaar meer inzicht te geven in zijn financiële situatie, heeft men er tevens voor geopteerd om in de toekomst al diens inkomsten op een gedeeltelijk geblokkeerde rekening te storten, geopend door de bemiddelaar, op naam van de schuldenaar. Maar de bemiddelaar kan met betrekking tot die rekening steeds alle handelingen stellen noodzakelijk voor de uitoefening van zijn functie.

  De kinderbijslag hoort dus steeds gestort te worden op de geblokkeerde rekening, en nooit in handen van de schuldenaar. De kinderbijslagfondsen horen dus steeds navraag te doen bij de bemiddelaars naar de geblokkeerde rekening. Mochten er bemiddelaars zijn die het oude systeem nog toepassen, moet het bedrag aan hen overgemaakt worden zoals onder de vroegere regeling. Het is aan de schuldenaar of diens raadsman om bij de bemiddelaar aan te dringen op het implementeren van de nieuwe wettelijke regeling indien deze van toepassing is.

  Praktisch komt dit voor de kinderbijslagfondsen op het volgende neer: Het kinderbijslagfonds dient contact op te nemen met de schuldbemiddelaar en vraagt naar de geblokkeerde rekening. Nu bestaan er twee mogelijkheden:
  1. De schuldenaar beschikt over een geblokkeerde rekening: het kinderbijslagfonds moet betalen op deze geblokkeerde rekening.
  2. De schuldenaar beschikt niet over een geblokkeerde rekening: het oud systeem wordt toegepast1 .

  • 1Ter informatie: ofwel betreft het de hypothese waarin de schuldbemiddelaar geen geblokkeerde rekening geopend heeft in contraventie van de nieuwe regeling, ofwel de hypothese waarin de beschikking van toelaatbaarheid werd uitgesproken voor 23 april 2012 en de oude regeling nog van toepassing is conform art. 8 van de wet van 26 maart 2012.
  Top