Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/111 van 24 februari 2015 - Aanrekening van de verschuldigde en niet-verschuldigde gezinsbijslag aan de bevoegde deelentiteiten

  Het horizontaal Protocol van 15 mei 2014 tussen de Federale Staat en de bevoegde deelentiteiten bepaalt volgens welke aanknopingsfactoren de kinderbijslaginstellingen de verschuldigde en de niet-verschuldigde gezinsbijslag voor de periodes vanaf 1 januari 2015 dienen aan te rekenen aan de bevoegde deelentiteiten. Een kopie van dit Protocol gaat als bijlage 1.

  Deze aanknopingsfactoren worden bevestigd in het ontwerp van verticaal Protocol1 tussen de Federale Staat en de bevoegde deelentiteiten. Dit verticaal Protocol voorziet m.b.t. die aanrekening daarnaast in 2 bijkomende bepalingen:

  1. Een bijkomende aanknopingsfactor, nl; de lokalisatie van het betaalkantoor van het bevoegde kinderbijslagfonds dat het dossier behandelt om de aanrekening te regelen als de andere aanknopingsfactoren geen oplossing bieden om aan het rechtgevend kind een regiocode toe te kennen.

  2. De regel dat alle positieve (verschuldigde bijslag) en negatieve (onverschuldigde bijslag) regularisaties met betrekking tot periodes vóór 1 januari 2015 aan de deelentiteiten dienen aangerekend te worden op basis van de regiocode van het kind op 31 december 2014 in overeenstemming met diezelfde aanknopingsfactoren.

  Alle kinderbijslaginstellingen ontvingen begin 2014 een stappenplan waarmee ze in staat werden gesteld om tegen 31 december 2014 aan alle rechtgevende kinderen een regiocode toe te kennen. Dit stappenplan werd toegelicht in de tweewekelijkse overlegvergaderingen. Op 19 september 2014 heeft FAMIFED de kinderbijslaginstellingen een samenvattend schema bezorgd m.b.t. de toepassing van alle aanknopingsfactoren. Dit schema werd in diezelfde vergadering toegelicht.

  Het doel van deze dienstbrief bestaat erin de kinderbijslaginstellingen een geconsolideerde versie van deze documentatie te bezorgen, de praktische toepassing ervan te illustreren met enkele voorbeelden en een overzicht te gev en van de antwoorden op de gestelde vragen.

  Overzicht van de bijlagen

  Bijlage 1: Protocol van 15 mei 2014 tussen de Federale Staat en de bevoegde deelentiteiten.
  Bijlage 2: Het stappenplan voor de toekenning van een regiocode aan elk kind.
  Bijlage 3: Schema's m.b.t. de toepassing van de aanknopingsfactoren.
  Bijlage 4: Toelichting m.b.t. de vaststelling van de regiocode voor de kinderen die buiten België wonen aan de hand van de DMFA-berichten van de rechthebbende.
  Bijlage 5: Voorbeelden.
  Bijlage 6: Antwoorden op gestelde vragen.

  Voor een goed begrip willen wij de volgende algemene principes in herinnering brengen:

  1. De aanknopingsfactoren zijn steeds gekoppeld aan een rechtsperiode en niet aan de datum van de verrichting (betaling, debitering, regularisatie,...) en worden kind per kind toegepast.

  2. De verschuldigde en niet-verschuldigde gezinsbijslag voor dezelfde rechtsperiode wordt altijd aan dezelfde deelentiteit aangerekend.

  3. Wijzigingen aan de aanknopingsfactoren hebben uitwerking vanaf de eerste dag van de volgende maand ook als de gebeurtenis die de wijziging meebrengt zich op de eerste dag van de maand voordoet. De correcte situatie, ook al werd ze laattijdig meegedeeld, is daarbij bepalend.

  4. Wanneer als gevolg van een laattijdige mededeling van een wijziging (mailbox, DMFA,...) de regiocode met terugwerkende kracht dient te worden herzien, dienen alle verrichtingen voor de desbetreffende periode (betalingen en debitering, regularisaties,...) eveneens te worden herzien. Het principe van de aanrekening te goeder trouw kan niet worden toegepast.

  5. Voor alle positieve (verschuldigde bijslag) en negatieve (onverschuldigde bijslag) regularisaties met betrekking tot periodes vóór 1 januari 2015 wordt de correcte regiocode van het kind op 31 december 2014 in aanmerking genomen.

  Brevet van rechthebbende

  Tot slot herinneren wij eraan dat vanaf 1 januari 2015 voor elk kind de regiocode dient vermeld te worden op het brevet van rechthebbende.

  1 = Vlaamse Gemeenschap
  2 = Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  3 = Waals Gewest
  4 = Duitstalige Gemeenschap

  • 1Het verticaal Protocol is ruimer dan het horizontaal Protocol. Het regelt naast de aanknopingsfactoren ook de budgettering, de rapportering en afrekening van de gezinsbijslag en de gerelateerde kosten.
  Top