Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/114 van 9 april 2015 - Onderrichtingen voor de invoering van een procedure voor de directe controle van de titularis van een bankrekening bij een financiële instelling

  1. Inleiding

  In samenwerking met de Belgische Federatie van de Financiële sector (Febelfin) heeft FAMIFED met een aantal banken (zie lijst als bijlage 1) een overeenkomst gesloten om te kunnen nagaan of de door de bijslagtrekkende1 verstrekte gegevens overeenstemmen met deze van de houder of medehouder van de zichtrekening waarop de kinderbijslag gestort zal worden. Bij die gelegenheid heeft FAMIFED een platform ontwikkeld dat de kinderbijslaginstellingen toelaat op elektronische wijze een controle uit te voeren van de identiteit van de titularis van een bankrekening bij het instrueren van een nieuw kinderbijslagdossier of bij een aanvraag van de bijslagtrekkende tot wijziging van het bankrekeningnummer. De introductie van deze nieuwe werkwijze is ook klantvriendelijk voor de bijslagtrekkende die voortaan niet meer naar het loket van zijn bank zal moeten gaan om de gegevens van zijn financiële rekening te laten attesteren.

  Een aantal banken heeft er voor geopteerd geen conventie met FAMIFED af te sluiten. In deze gevallen blijft de procedure beschreven in de dienstbrief D999/C.130 van 16 augustus 2004 van toepassing. De banken die een overeenkomst afgesloten hebben met FAMIFED vertegenwoordigen naar schatting ca 98% van de bijslagtrekkenden.

  2. De beschrijving van de procedure voor de directe controle van de identiteit van de titularis van een bankrekening

  Stap 1

  De bijslagtrekkende bezorgt aan het kinderbijslagfonds een model A/E (aanvraag om kinderbijslag/kraamgeld) of een ingevuld Model W (vraag betaling kinderbijslag op (nieuwe) bankrekening). Gelet op de invoering van een procedure tot directe toetsing van de identiteit van de rekeninghouder werd een nieuw model W ontworpen (zie bijlage 2), model Wfeb genoemd. De bijslagtrekkenden moeten niet meer naar hun bank gaan voor het laten valideren van de gegevens op het model Wfeb vooraleer dit formulier aan het kinderbijslagfonds op te sturen. Aangestipt wordt dat volgens de met de bank afgesloten overeenkomsten hoe dan ook de bijslagtrekkenden hun toestemming moeten geven om de gegevens direct bij de bank te controleren. Gelet op deze omstandigheid is het model Wfeb noodzakelijk. Een fax of een kopie van het model Wfeb worden wel aanvaard (zie CO 1386/2015). Bijlage 2A bevat een modelbrief die naar een bijslagtrekkende gestuurd kan worden in het kader van een eerste aanvraag of een wijziging van bankrekening. Bijlage 2B bevat een modelbrief om bijslagtrekkenden die al geruime tijd betaald worden via circulaire cheque aan te sporen om in de toekomst hun kinderbijslag te ontvangen op een bankrekening.

  De kinderbijslagfondsen kunnen na ontvangst van het formulier Wfeb met de toestemming van de bijslagtrekkende voor de directe controle van de overgemaakte bankgegevens, op eigen verantwoordelijkheid2 , de gezinsbijslag op de opgegeven bankrekening storten. Indien na verloop van 1 maand geen bewijs werd ontvangen dat de bijslagtrekkende effectief titularis is van de opgegeven bankrekening, mag de gezinsbijslag niet langer op de opgegeven bankrekening worden gestort maar moet in afwachting dat de bijslagtrekkende een nieuw rekeningnummer opgeeft per circulaire cheque worden uitbetaald.

  Aan de kinderbijslagfondsen wordt een zoekmachine ter beschikking gesteld waarmee ze kunnen nagaan of de door de bijslagtrekkende opgegeven financiële rekening al dan niet een bank betreft waarmee FAMIFED een overeenkomst heeft afgesloten. Op die manier kunnen de kinderbijslagfondsen hun bijslagtrekkenden onmiddellijk correct inlichten omtrent welk formulier (model W of model Wfeb) ingevuld moet worden, waardoor geen kostbare tijd verloren gaat.

  Stap 2

  Bij ontvangst van het model A/E of het model Wfeb stuurt de kinderbij slaginstelling een T0053 bericht aan FAMIFED met het dossiernummer, het INSZ-nummer van de bijslagtrekkende en het IBAN-nummer van de financiële rekening waarop de gezinsbijslag in de toekomst zal gestort worden. Bij ontvangst van het T005 bericht toetst FAMIFED de volgende punten:

  • Is het dossier vermeld in het T005 bericht gekend in het Kadaster?
  • Wordt het dossier beheerd door het kinderbijslagfonds dat het T005 bericht verstuurt?
  • Betreft het IBAN-nummer een Belgische rekening?
  • Is het IBAN-nummer geldig?
  • Heeft de bank van de bijslagtrekkende een conventie met FAMIFED ondertekend?
  • Is het INSZ-nummer geldig?
  • Is de persoon overleden?

  In voorkomend geval ontvangen de kinderbijslagfondsen de volgende errorcodes.

  Errorcode

  Omschrijving

  Uitleg

  T00501 Er werd reeds een aanvraag voor dit dossier verstuurd. Deze is momenteel nog in verwerking Een fonds kan slechts 1 aanvraag per dossier, per persoon en per IBAN indienen. Indien de vraag nog wachtend is op een antwoord van de bank, kan intussen geen nieuwe vraag opgestuurd worden.
  T00502 Uw fonds is niet gemachtigd het gevraagde dossier te beheren Het dossiernummer is foutief, of het fonds is niet het beherende fonds van het opgegeven dossier.
  T00503 Het opgegeven rekeningnummer is geen geldig Belgische IBAN-nummer Verbeter het nummer en stuur een nieuwe T005.
  T00504 De beherende bank heeft geen conventie afgesloten tot directe controle van de titularis van de bankrekening Het kinderbijslagfonds vraagt de bijslagtrekkende zijn bankgegevens aan het loket van zijn bank te laten attesteren.
  T00505 INSZ-nummer is niet geldig Verbeter het nummer en stuur een nieuwe T005.
  T00507 Deze bijslagtrekkende is overleden De overlijdensdatum wordt mee getoond in het antwoord.
  T00508 Wettelijke gegevens konden niet opgevraagd worden Trivia kreeg geen bruikbare persoonsinformatie van de KSZ terug. De foutmelding bevat de reden van de fout.
  • De bank heeft een conventie ondertekend met FAMIFED:

  De aanvraag tot controle van de identiteit van de houder van de financiële rekening zal door FAMIFED naar de bank doorgestuurd worden, die vijf (bank)werkdagen na ontvangst van de aanvraag om controle een antwoord hierop verstrekt. De kinderbijslagfondsen kunnen alle dagen T005 berichten naar FAMIFED doorsturen. Conform de afgesloten overeenkomst wordt elke dinsdag naar elke financiële instelling een lijst met de te controleren rekeningnummers verstuurd.

  • De bank heeft geen conventie ondertekend met FAMIFED

  Indien bij de controle van het rekeningnummer blijkt dat FAMIFED geen conventie met de financiële instelling van de bijslagtrekkende heeft afgesloten, wordt onmiddellijk als respons op de verzending van het T005 bericht, een weigering aan het kinderbijslagfonds gestuurd. In dat geval stuurt het kinderbijslagfonds een brief aan de bijslagtrekkende met de vraag om de gegevens in verband met zijn financiële rekening, met het model W (procedure beschreven in dienstbrief D999/C.130 van 16 augustus 2004) aan het loket van zijn bank te laten attesteren.

  Stap 3

  • De bank heeft een conventie ondertekend met FAMIFED:

  Bij ontvangst van het resultaat van het onderzoek van de banken stuurt FAMIFED een T006 bericht naar de kinderbijslaginstellingen. Al naargelang de ontvangen antwoordcode (zie onderstaande tabel) ondernemen de kinderbijslagfondsen de volgende actie.

  a) De antwoordcode laat toe om de gezinsbijslag te betalen op de financiële rekening

  Code

  Betekenis

  Te ondernemen acties

  00

  OK Het KBF betaalt de gezinsbijslag op de financiële rekening

  12

  Verschillende eerste voornaam van bijslagtrekkende Het KBF betaalt de gezinsbijslag op de financiële rekening.

  b) Met de antwoordcode staat vast dat de gezinsbijslag niet op de opgegeven financiële rekening betaald kan worden

  In de onderstaande gevallen wordt, op voorwaarde dat vaststaat dat er recht op gezinsbijslag is, deze gezinsbijslag betaald aan de wettelijke bijslagtrekkende per circulaire cheque, in afwachting van de attestatie door de bank dat de bijslagtrekkende houder of medehouder is van de opgegeven bankrekening.

  Code

  Betekenis

  Te ondernemen acties

  01

  Onbestaande rekening Het KBF contacteert de bijslagtrekkende en vraagt om een nieuw model Wfeb in te vullen met een ander bankrekeningnummer.

  02

  Afgesloten rekening Het KBF contacteert de bijslagtrekkende en vraagt om een nieuw model Wfeb in te vullen met een ander bankrekeningnummer.

  03

  Type rekening niet conform het gespecifieerde controle type Het KBF contacteert de bijslagtrekkende en wijst erop dat de gezinsbijslag enkel op een zichtrekening kan worden gestort. De bijslagtrekkende wordt gevraagd om een nieuw model Wfeb in te vullen met het nummer van een zichtrekening.

  04

  Rekening in andere bank Het KBF meldt deze anomalie aan de dienst Monitoring zodat kan worden onderzocht hoe het mogelijk was dat de oorspronkelijke T005 bij de verkeerde ba nk terecht is gekomen. Het KBF stuurt desgevallend een nieuw T005 bericht.
  10 Verschillende geboortedatum van bijslagtrekkende Het KBF checkt vooreerst of het in de T005 vermelde INSZ overeenstemt met het INSZ van de bijslagtrekkende.

  In bevestigend geval informeert het KBF de bijslagtrekkende dat de bank het KBF heeft meegedeeld dat de opgegeven geboortedatum van de bijslagtrekkende niet overeenstemt met de geboortedatum gekend bij de bank. De bijslagtrekkende wordt gevraagd om contact op te nemen met de bank.

  Indien het overgemaakte INSZ niet overeenstemt met het INSZ van de bijslagtrekkende stuurt het KBF een nieuw T005 bericht.

  11 Verschillende familienaam van bijslagtrekkende Het KBF checkt vooreerst of het in de T005 vermelde INSZ overeenstemt met he t INSZ van de bijslagtrekkende.

  In bevestigend geval informeert het KBF de bijslagtrekkende dat de bank het KBF heeft meegedeeld dat de opgegeven familienaam van de bijslagtrekkende niet overeenstemt met de familienaam gekend bij de bank. De bijslagtrekkende wordt gevraagd om contact op te nemen met de bank.

  Indien het overgemaakte INSZ niet overeenstemt met het INSZ van de bijslagtrekkende stuurt het KBF een nieuw T005 bericht.

  13 Verschillende familienaam en eerste voornaam van bijslagtrekkende Het KBF checkt vooreerst of het in de T005 vermelde INSZ overeenstemt met het INSZ van de bijslagtrekkende.

  In bevestigend geval informeert het KBF de bijslagtrekkende dat de bank het KBF heeft meegedeeld dat de opgegeven familienaam en eerste voornaam van de bijslagtrekkende niet overeenstemt met de familienaam en eerste voornaam gekend bij de bank. De bijslagtrekkende wordt gevraagd om contact op te nemen met de bank.

  Indien het overgemaakte INSZ niet overeenstemt met het INSZ van de bijslagtrekkende stuurt het KBF een nieuw T005 bericht.

  14 Verschillende naam en geboortedatum van bijslagtrekkende Het KBF checkt vooreerst of het in de T005 vermelde INSZ overeenstemt met het INSZ van de bijslagtrekkende.

  In bevestigend geval informeert het KBF de bijslagtrekkende dat de bank het KBF heeft meegedeeld dat de opgegeven naam en geboortedatum van de bijslagtrekkende niet overeenstemt met de naam en geboortedatum gekend bij de bank. De bijslagtrekkende wordt gevraagd om contact op te nemen met de bank.

  Indien het overgemaakte INSZ niet overeenstemt met het INSZ van de bijslagtrekkende stuurt het KBF een nieuw T005 bericht.

  16 Bijslagtrekkende is niet de titularis Het KBF checkt vooreerst of het in de T005 vermelde INSZ overeenstemt met het INSZ van de bijslagtrekkende.

  In bevestigend geval informeert het KBF de bijslagtrekkende dat de bank het KBF heeft meegedeeld dat de bijslagtrekkende geen houder of medehouder is van de bankrekening vermeld op het model Wfeb. De bijslagtrekkende wordt gevraagd om een nieuw model Wfeb over te maken met het nummer van een zichtrekening waarvan de bijslagtrekkende houder of medehouder.

  Indien het overgemaakte INSZ niet overeenstemt met het INSZ van de bijslagtrekkende stuurt het KBF een nieuw T005 bericht.

  17 Bijslagtrekkende is overleden Het KBF verifieert deze info in het Rijksregister, stopt onmiddellijk de betaling van de gezinsbijslag en start het onderzoek voor de aanduiding van een nieuwe bijslagtrekkende en desgevallend het onderzoek naar de toekenning van wezenbijslag.
  98 Geen antwoord van de bank ontvangen Deze antwoordcode wordt door FAMIFED gestuurd wanneer er na 4 weken geen antwoord is gekomen van de bank.

  Het KBF informeert de bijslagtrekkende dat de bank na 4 weken niet bevestigd heeft dat de bijslagtrekkende houder of medehouder is van de bankrekening vermeld op het model Wfeb. De bijslagtrekkende wordt gevraagd om de gegevens van zijn financiële rekening te laten attesteren bij zijn bank met een model W.

  c) De antwoordcode geeft aanleiding tot bijkomend onderzoek

  Code

  Betekenis

  Te ondernemen acties

  15 Verschillend rijksregisternummer van bijslagtrekkende Gezien het INSZ van de bijslagtrekkende niet aan de bank wordt overgemaakt, kan deze foutcode in principe niet voorkomen. Mocht dit toch het geval zijn signaleert het KBF deze anomalie aan de dienst Monitoring.
  90 Andere Het kinderbijslagfonds neemt contact op met de dienst Monitoring om de informatie te bekomen omtrent de te ondernemen acties.
  • De bank heeft geen conventie ondertekend met FAMIFED:

  De bijslagtrekkende heeft de gegevens van zijn bankrekening aan het loket laten valideren en het attest daarvan aan zijn kinderbijslagfonds bezorgd. Het kinderbijslagfonds doet het nodige om de kinderbijslag op de (nieuwe) financiële rekening te betalen zoals voorzien in de vroegere procedure (cfr. dienstbrief D999/C.130 van 16 augustus 2004).

  Zoals gewoonlijk kunnen alle technische vragen en meldingen van onregelmatigheden of onvolkomenheden gericht worden aan de dienst Monitoring van het Departement Controle:

  Telefoon: 02-237 27 29

  Fax: 02-237 23 09

  Email: Monitoringnl@Famifed.be

  • 1In de zin van artikel 69 AKBW
  • 2Famifed wijst er de kinderbijslagfondsen op dat zij volgens de rechtspraak slechts van hun verplichting tot betalen van de kinderbijslag "bevrijd" zijn indien de bijslagtrekkende over de gelden van de kinderbijslag kan beschikken. In die optiek worden de kinderbijslagfondsen erop gewezen dat indien de kinderbijslag op een financiële rekening wordt gestort waarvan nog niet onomstotelijk vaststaat dat de bijslagtrekkende de titularis is en de bijslagtrekkende er zich achteraf over zou beklagen dat hij/zij geen toegang heeft tot de bankrekening waarop de de kinderbijslag werd gestort, het risico bestaat dat de kinderbijslag een tweede keer zal moeten worden uitgekeerd. De gelden van de eerste betaling zullen in die omstandigheid moeten worden teruggevorderd.
  • 3Het T005 bericht kan in batch of via de Trivia website worden opgestuurd.
  Top