Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/122 van 7 april 2016 - Toepassing van Art. 56quater AKBW - De overgangsuitkering

  1.  Situering

  Overeenkomstig artikel 56quater AKBW is de persoon die een overlevingsuitkering geniet, onder welbepaalde voorwaarden, rechthebbend op kinderbijslag voor het kind dat deel uitmaakt van zijn gezin.

  Vanaf 1 januari 2015 is de regeling van het overlevingspensioen hervormd.  Vanaf die datum is voor weduwen en weduwnaars jonger dan 45 jaar een overgangsuitkering ingevoerd in de plaats van een overlevingspensioen.

  De leeftijdsgrens van 45 jaar wordt jaarlijks met zes maanden opgetrokken tot 50 jaar in 2025.

  Zowel het overlevingspensioen als de overgangsuitkering hebben dezelfde doelstelling, namelijk een basisbescherming bieden aan de langstlevende echtgenoot.

  Hoewel voor elk stelsel een specifieke wet bestaat, is de regeling identiek voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

  De overgangsuitkering is beperkt in de tijd. Ze wordt toegekend voor 24 of 12 maanden naargelang er al dan niet kinderen ten laste zijn. Wie daarna geen werk heeft gevonden, heeft onmiddellijk recht op werkloosheidsuitkeringen zonder een wachttijd te moeten doorlopen.

  Om de inactiviteitsval tegen te gaan is de overgangsuitkering onbeperkt cumuleerbaar met beroeps- en vervangingsinkomens, terwijl de weduwe/weduwnaar met een overlevingsuitkering slechts beperkt mag bijverdienen.

  De vraag werd gesteld of de voormelde overgangsuitkering kan gelijkgesteld worden met een overlevingsuitkering zoals bedoeld in artikel 56quater AKBW.

  2.  Standpunt

  Om een ongelijke behandeling te vermijden van weduwen/weduwnaars met enerzijds een overlevingspensioen en anderzijds een overgangsuitkering, wordt de overgangsuitkering voor de toepassing van artikel 56quater AKBW gelijkgesteld met een overlevingspensioen en dit zowel voor het statuut van rechthebbende als voor de toekenning van de sociale toeslagen, bedoeld in de artikelen 42bis en 50ter AKBW1 .

  De overgangsuitkering maakt immers deel uit van de hervorming van het overlevingspensioen en wordt dus ook als dusdanig beschouwd.

  Het aantal weduwen/weduwnaars met een overgangsuitkering waarop artikel 56quater AKBW wordt toegepast is bovendien gering.

  Aan de kinderbijslagfondsen wordt gevraagd in de communicatie (motiveringsmodules) met de sociaal verzekerden de verwijzing naar het overlevingspensioen in het kader van de toepassing van artikel 56quater AKBW te vervolledigen (het overlevingspensioen en de overgangsuitkering).  FAMIFED zal dit stelselmatig bij toekomstige aanpassingen van  brieven/modules/formulieren/website ook doen.

   

   

  • 1Cf. CO 1252 van 18 juli 1991
  Top