996/47 van 19 februari 2004 - Leerlingen en stagiairs met een stage-overeenkomst of overeenkomst voor inschakeling in het beroepsleven - Volledige onderworpenheid - Art. 51, §1, Art. 62, §2 en §3 KBW

  Er werden vragen gesteld over het recht op kinderbijslag voor leerlingen en stagiairs.

  Sedert 1 januari 2004 zijn leerlingen in ruime zin (leerlingen of studenten met een stage-overeenkomst of overeenkomst voor inschakeling in het beroepsleven) onderworpen aan het geheel van de socialezekerheidsregelingen.

  Er is een beperking: deze jongeren blijven gedeeltelijk onderworpen tot op 31 december van het jaar waarin ze 18 worden.

  Er is een drievoudige weerslag op de kinderbijslag: voordeel, toekenning, aansluiting.

  De rechtgevende kinderen behouden hun recht krachtens de regel van de bruto maandelijkse begrenzing van hun bezoldiging, namelijk 423,91 EUR. Worden bedoeld:

  • de leerlingen in de zin van Art. 62, §2 KBW (KB van 6 maart 1979 tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst);
  • de studenten die stagiair zijn in de zin van Art. 62, §3 KBW (KB van 30 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt).

  De werknemer die leerling is of stagiair kan momenteel een volwaardig recht openen voor zijn eigen kinderen (Art. 51, §1 KBW), voor zover hij uiteraard volledig is onderworpen aan de sociale zekerheid.

  Het recht dat de jongere opent op basis van Art. 56sexies van de Kinderbijslagwet (recht in de hoedanigheid van leerling of stagiair) blijft echter prioritair. Deze voorrang is gewettigd door de wil van de wetgever tot het stabiliseren van de bevoegdheid voor deze categorieën (bijvoorbeeld in geval van regelmatige verandering van werkgever).

  Deze werknemer zal aangegeven worden (DMFA - multifunctionele aangifte) met een gewone "werknemerskengetal", maar ook met een bijzonder kengetal van leerling of stagiair (zie de gids van de gebruiker van de DMFA die binnenkort verschijnt).

  De werkgevers van deze leerlingen en stagiairs die volledig zijn onderworpen, zijn verplicht zich aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds krachtens de algemene regel van Art. 15, 1ste lid KBW.

  De uitbetaling van de kinderbijslag door het fonds zal echter enkel kunnen gebeuren voor leerlingen of stagiairs die geen recht op basis van Art. 56sexies KBW openen.

  Top