996/63 van 30 mei 2006 - Kinderbijslag voor ontvoerde kinderen

  Deze richtlijn volgt op de omzendbrief van de Rijksdienst 1353 van 9 juni 2005 en de ministeriële omzendbrief 589 van 28 juni 2005.

  Ik wil uw aandacht vestigen op drie punten die verheldering vragen. Punt 2 en punt 3 (zie hierna) betreffen ontvoeringen waarbij het kind in België verblijft.

  1. De klacht of de aangifte van ontvoering kunnen slechts in aanmerking worden genomen als de kopie die bezorgd wordt aan de dossierbeheerder uitdrukkelijk de beschuldiging van ontvoering vermeldt. De persoon die aanspraak maakt op de toekenning van de kinderbijslag, moet bovendien bewijzen dat de klacht of de aangifte geregistreerd werd bij de officiële instanties.
  2. In het geval van exclusieve voogdij of exclusief ouderlijk gezag van een van de ouders, wordt momenteel geacht dat de kinderbijslag verschuldigd is aan die ene ouder, die ook voorrangsgerechtigde rechthebbende is, behalve als de feiten de juridische situatie tegenspreken. In het geval van ontvoering, en volgens de nieuwe principes, is de kinderbijslag verschuldigd aan de ouder met de voogdij of het exclusief ouderlijk gezag als die ouder een klacht of een aangifte van ontvoering neergelegd heeft bij de politie of het parket1 .
   In dat laatste geval blijft de ouder die beschuldigd wordt van ontvoering, voorrangsgerechtigde rechthebbende bij interne samenloop. Om aan die situatie te verhelpen, stelt de FOD Sociale Zekerheid voor dat, als beide ouders rechthebbende zijn in de werknemersregeling, de ouder die de klacht indiende aangewezen wordt als voorrangsgerechtigde rechthebbende via een ministeriële afwijking.
   In geval van externe samenloop, moet het recht geopend worden in de zelfstandigenregeling als de dader van de ontvoering zelfstandige is. In dat geval moet contact opgenomen worden met de FOD, die voorstelt dat er een overleg plaatsvindt met het bestuur van de zelfstandigenregeling om te zoeken naar mogelijke oplossingen.
  3. Op de vraag of een betaling aan een persoon die onterecht klacht heeft ingediend, liberatoir is, antwoordt de SPF ontkennend en besluit dat de kinderbijslag die - nu een vonnis stelt dat er geen inbreuk was - onverschuldigd blijkt, teruggevorderd moet worden en betaald moet worden aan de werkelijke bijslagtrekkende.
  • 1Klachten of aangifte van ontvoering bij administratieve overheden hebben enkel betrekking op internationale ontvoeringen.
  Top