Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/72 van 8 januari 2007 - Ontwerp van KB tot wijziging van KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van Art. 62, §5 KBW

  Diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 worden momenteel gewijzigd, voornamelijk met het oog op een grotere samenhang tussen de geest van de wet en de toepassing ervan en op een grotere overeenstemming van de werkloosheids- en de kinderbijslag¬reglementering.

  De nieuwe bepalingen zullen van toepassing zijn op het kind dat zich laat inschrijven als werkzoekende na de inwerkingtreding van het nieuwe koninklijk besluit, met uitzondering van een maatregel die in werking treedt op 1 december 2006.

  We verzoeken u dan ook kennis te nemen van de tekst in kwestie, zodat u de dossiers waarop de maatregel betrekking heeft kunt identificeren en u de nieuwe maatregelen kunt toepassen met terugwerkende kracht vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit. We verzoeken u om in de zeldzame gevallen waar de nieuwe bepalingen een ongunstige weerslag zouden hebben op de verschuldigde bedragen, de betalingen op te schorten om te vermijden dat betalingen verricht worden waarvan men kan aannemen dat ze onverschuldigd zullen zijn.

  Het nieuwe besluit voorziet de opheffing van § 5 van artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 augustus en de vervanging van § 4 als volgt:

  • "De toekenning van de kinderbijslag wordt geschorst voor de volledige maand tijdens welke het kind een brutoloon ontvangt of een sociale uitkering geniet op grond van een Belgische of buitenlandse regeling voor ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten of werkloosheid, of beide samen, van meer dan 394,15 EUR per maand. Dit bedrag wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996=100) van de consumptieprijzen. Het evolueert conform de bepalingen van artikel 76bis, §§ 1 en 3 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders."

  Ten opzichte van de huidige praktijk voert deze bepaling twee belangrijke wijzigingen in:

  1. Huidige situatie: het verkrijgen van een sociale uitkering op basis van een Belgische of buitenlandse regeling betreffende ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen of beroepsziekten vormt geen beletsel voor de toekenning van kinderbijslag als de uitkering voortvloeit uit een toegelaten activiteit. Als ze daaraan beantwoordt blijft het recht op kinderbijslag behouden, ongeacht het bedrag van de sociale uitkering.
   Voorstel: zowel de bezoldiging als de sociale uitkering of het totaal van beide zijn onderworpen aan dezelfde inkomensgrens als de bezoldiging die mag verdiend worden 1 .
  2. Huidige situatie: met uitzondering van een begeleidingsuitkering vormt het verkrijgen van een sociale uitkering krachtens een Belgische of buitenlandse werkloosheidsregeling een beletsel voor de toekenning van kinderbijslag.
   Voorstel: de wacht- of werkloosheidsuitkeringen zijn toegelaten als het bedrag ervan de bepaalde grens niet overschrijdt2 .

  Mijn diensten staan tot uw beschikking voor alle aanvullende informatie.

  • 1452,76 EUR per maand op 1 oktober 2006. Het mechanisme is identiek aan dat beschreven in de CO 1288 van 22 juni 1995 voor artikel 62 § 2, KBW.
  • 2452,76 EUR per maand op 1 oktober 2006.
  Top