Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/17 van 30 oktober 1992 - Nationaal Repertorium van de Kinderbijslag: opvragen van uittreksels uit de bevolkingsregister + addendum van 6 juli 1995

  Overeenkomstig de omzendbrief 997/15 van 17 april 1992, zullen in het Nationaal Repertorium van de Kinderbijslag (N.R.K.) alle rechthebbenden, alle bijslagtrekkenden en alle rechtgevende kinderen uit de werknemersregeling opgenomen worden.

  In dit kader is een massale overname van het rijksnummer noodzakelijk. Deze massale overname gebeurt in twee fasen :

  • via de fonetische opvraging van het rijksnummer van de bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen en eventueel van de rechthebbenden die nog steeds een fictief nummer in het N.R.R. bezitten ;
  • via de opvraging van uittreksels uit het bevolkingsregister ten behoeve van de overname van het rijksnummer van de personen van welke dit nog niet gekend is na voorgaande fase.

  De eerste fase, de fonetische opvraging, werd reeds uitgevoerd en de antwoorden werden in het bezit gesteld van de diverse kinderbijslagfondsen in de loop van de maanden mei of juni 1992.

  Thans dient de tweede fase, de opvraging van uittreksels uit het bevolkingsregister, uitgevoerd te worden. Dergelijk uittreksel bevat o.m. het rijksnummer van al de gezinsleden en kan verkregen worden op basis van het rijksnummer van om het even welk gezinslid.

  Vooraleer bevolkingsregisters te mogen opvragen moet elk kinderbijslagfonds een verantwoordelijke voor deze toepassing aanduiden. Daarom worden de fondsen verzocht om het daartoe bestemde formulier (zie bijlage 3) in te vullen en terug te zenden naar het secretariaat van de Controle ten laatste op 20 november
  1992.

  De kinderbijslagfondsen dienen dan aan de Rijksdienst een of meerdere magnetische dragers te bezorgen met de rijksnummers aan de hand waarvan ze een uittreksel uit het bevolkingsregister wensen te bekomen. De technische instructies hieromtrent zijn weergegeven in bijlage 1. Elke magnetische drager dient vergezeld te zijn van een begeleidend borderel waarvan er in bijlage 2 een voorbeeld gaat.

  De kinderbijslagfondsen die magneetbanden gebruiken, worden verzocht om bij elke magneetband met vragen een bijkomende blanco band toe te voegen.

  Veiligheidshalve is het aangeraden een back-up te nemen van elk vraag-bestand vooraleer deze te zenden naar de Rijksdienst.

  Voordat een vraag-bestand naar de Kruispuntbank wordt doorgestuurd, wordt de validiteit ervan door de Rijksdienst gecontroleerd. Bevat een bestand 5 % of meer foutieve records, dan wordt het volledige bestand ter verbetering teruggezonden naar het betrokken fonds.

  Na verwerking van de vragen door het Rijksregister, zullen de antwoorden op één of meerdere magnetische dragers bezorgd worden aan de bevoegde kinderbijslagfondsen. Deze antwoorden dienen verwerkt te worden door de kinderbijslagfondsen zelf en bevatten o.a. de volgende nuttige gegevens voor het dossierbeheer :

  • gegevens betreffende het gezin
   • het nationaal nummer van het gezinshoofd
   • de naam en voornamen van het gezinshoofd
   • het volledige adres
   • het aantal gezinsleden
  • gegevens betreffende elk gezinslid de intrededatum in het gezin ;
   • de stand in het gezin (vb. echtgenoot, zoon, dochter,...)
   • het nationaal nummer
   • de naam en voornamen.

  De technische instructies en een gedetailleerde beschrijvi ng van de verstrekte gegevens vindt U in bijlage 1.

  De rijksnummers die via de uittreksels bekomen warden moeten door de kinderbijslagfondsen in hun bestanden worden ingevoerd.
  Belangrijk : de bekomen rijksnummers voor alle rechthebbenden, die nog steeds met een fictief nummer zijn opgenomen in het N.R.R. moeten bijgewerkt worden via de code D.

  Addendum

  Addendum van 6 juli 1995

  Addendum van 23 januari 1996

  Top