Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/30 van 27 juni 1997 - Technische richtlijnen met betrekking tot de elektronische stroom van de gegevens de jonge werkzoekenden

  Vanaf 1 juli 1997 zullen de attesten A23 KB, afgeleverd door de VDAB, vervangen worden door elektronische berichten verstuurd via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Rijksdienst.

  Het systeem is bestemd om uitgebreid te worden tot de andere regionale plaatsingsdiensten van zodra deze diensten over de reglementaire toestemming beschikken om het rijksregisternummer te gebruiken. Dit nummer is inderdaad de unieke identificatiesleutel in al de stromen ontwikkeld in samenwerking met de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

  De overdracht wordt voorzien omstreeks de 10e werkdag van de maand en betreft de gegevens van de voorafgaande maand.

  De gegevens zullen aan de kinderbijslagfondsen overgemaakt worden op magnetische dragers.

  l. BESCHRIJVING VAN HET BERICHT

  Het bericht bevat 3 types van gegevens:

  1. een datum

  2. de gebeurtenis die bij deze datum hoort:

   inschrijving als werkzoekende
   schrapping
   wijziging

  3. karakteristieken eigen aan de gebeurtenis:

   ln geval van inschrijving:

   18: campusinschrijving

   Het betreft een inschrijving die gedaan wordt in de loop van het schooljaar om te vermijden dat een concentratie aan inschrijvingen ontstaat in juli en augustus.

   Aangezien de rechtgevende in principe de studies voortzet begint de wachtperiode, naargelang van de leeftijd van het kind, op 1 juli of 1 augustus.

   Ingeval van wijziging:

   83: werkloze in beroepsopleiding

   lngeval van inschrijving of wijziging:

   02: schoolverlater in wachttijd

   62: deeltijds werkende schoolverlater in wachttijd, stage KB 230

   82: deeltijds werkende schoolverlater in wachttijd

   lngeval van schrapping:

   00: uitkeringsgerechtigde volledige werkloze

   05: verplicht ingeschreven OCMW, niet werkend

   64: afschrijving, stage voltijds KB 230

   70: plaatsing door plaatsingsdienst

   76: afschrijving wegens ziek.te

   77: afschrijving wegens andere redenen (vb. hervatting studie)

   78: afschrijving wegens het vinden van werk

   79: afschrijving wegens onbekende reden

   80: deeltijds werknemer met behoud van uitkeringen

   90: vrije werkzoekende, voltijds werkend

   93: vrije werkzoekende, deeltijds werkend

   Ingeval van wijziging of schrapping:

   85: werkloze in individuele beroepsopleiding bij een werkgever

   lngeval van inschrijving, wijziging of schrapping:

   03: vrije werkzoekende, niet werkend

  De overgemaakte gegevens zijn de weergave van de verklaring van een werkzoekende. Zij worden louter ter aanduiding medegedeeld en werden niet gecontroleerd op hun authenticiteit.

  II. TECHNISCHE REGELS

  In bijlage vindt u de technische instructies met de beschrijving van een bericht. Het bericht heeft dezelfde structuur ais een "mailbox" en het attest " A011".

  Het bestaat uit 2 delen:

  • de prefix uit 200 posities met daarin de identificatiegegevens zoals deze gekend zijn in het NRK.

  • het attestgedeelte met daarin de gegevens zoals beschreven in I (zie hoger).

  III. KALENDER EN ROUTERING

  1. Kalender:

   De eerste zending zal begin juli 1997 gebeuren.

   Deze zal uitzonderlijk niet enkel de gegevens met betrekking tot de maand juni 1997, maar tevens alle inschrijvingen en hun bijzonderheden geregistreerd sinds 1 maart 1997, bevatten. Vanaf 1 juli 1997 zal de VDAB niet meer systematisch het formulier "A23 KB" sturen.

  2. Routering:

   De Rijksdienst zal aan de fondsen enkel de gegevens sturen van de rechtgevenden, actief op het ogenblik van de gebeurtenis (inschrijving, wijziging, schrapping)

   Ingeval meerdere dossiers geopend zouden zijn voor éénzelfde periode zal een bericht gestuurd worden aan elk betrokken kinderbijslagfonds.

  IV. DIVERSEN

  • Zodra FOREM en BGDA hun gegevens mogen doorsturen zullen de modaliteiten voor de integratie in het systeem medegedeeld worden aan de kinderbijslagfondsen.

  • Een evaluatie zal na enkele maanden van gebruik van het systeem door de Rijksdienst en de Kinderbijslagfondsen gemaakt worden. Hierbij zullen zowel de aard van de attesten, als de timing, als de doeltreffendheid van de elektronische procedure beoordeeld worden.

  • Elke storing in de functionering van het nieuwe systeem kan zonder verwijl meegedeeld worden aan de directie der Controle van de Rijksdienst.

  • In het verlengde van deze gegevensstroom zal de Rijksdienst onderhandelen om de link te leggen met de flux "A011" (gegevens van uitkeringsgerechtigde werklozen) met het opzet dat de Kinderbijslagfondsen het bericht zouden ontvangen wanneer de stageperiode van een werkzoekende gevolgd wordt door werkloosheidsuitkeringen.

  Top