997/41 van 3 december 1999 - Aanvraag tot wijziging van de burgelijke stand of van verblijfplaats voor personen aan wie bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid een bisnummer werd toegekend

  De kinderbijslagfondsen werden via de omzendbrieven 1272 en 1310 van de Rijksdienst verzocht om aan het Rijksregister van de Natuurlijke Personen (RNP) de bewijskrachtige elementen mee te delen die in tegenspraak zijn met de elementen aanwezig in dit Register, voor zover ze deze bewijzen van het tegendeel aanvaardden als basis voor de vaststelling van het recht op kinderbijslag.

  De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vestigt de aandacht van de Rijksdienst op het feit dat de fondsen het Rijksregister zowel inlichten van elementen die betrekking hebben op een rijksnummer als elementen betretfende een bisnummer van het Register bijgehouden door de KSZ.

  Ik herinner u eraan dat de Kruispuntbank een bis-Register bijhoudt waarin alle sociaal verzekerden opgenomen zijn die geen rijksnummer hebben ondanks hun adres in het Rijk, evenals allen die geen dergelijk nummer kunnen verkrijgen omdat ze niet in België wonen.

  De bisnummers, die kunnen toegekend worden door elke sociale zekerheidsinstelling, onderscheiden zich van de rijksnummers door de cijfers van de geboortemaand die zijn aangevuld met 40 of 20 naar gelang van het geval (zie de omzendbrief D/997/20/FDT van 15 april 1993, meer bepaald de technische bijlage nr. 1).

  Ik meen dat het goed is eraan te herinneren dat iedere wijziging betreffende een nummer van het bis-Register van de KSZ, evenals iedere mededeling van een bewijs van het tegendeel uitsluitend moet worden gericht aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Sint-Pieterssteenweg 375, 1040 Brussel.

  Top