Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/40 van 15 december 1999 - Gebruik van de zone voornaam - bis-register (KSZ)

    U gelieve te noteren dat de Kruispuntbank de volgende maatregelen heeft getroffen:

    1. wanneer de personen, die geen voornaam hebben maar wel een nationaal nummer, geschrapt worden op initiatief van een gemeentebestuur (dit is het geval wanneer ze niet langer een vaste woonplaats in België hebben) gaan ze stelselmatig over naar het bis-register van de Kruispuntbank. De zone "voornaam " wordt dan ambtshalve ingevuld met de vermelding "SPZV" (afkorting van "sans prénom - zonder voornaam").
    2. wanneer nieuwe bisnummers worden toegekend (cfr. "Vademecum voor het gebruik van het informaticasysteem", hoofdstuk 3.1.3. Toekenning van een KSZ-nummer, pp. 4-14 en volgende), voor de personen zonder voornaam moet de kinderbijslaginstelling verplicht "SPZV" vermelden in de zone voornaam.
    Top